Инвестиции

Инвестиционная деятельность предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАФЕДРА УЧЕТА И АУДИТА Р Е Ф Е Р А Т На тему: Инвестиционная деятельность предприятия По дисциплине “Основы библиографии” Выполнила: студентка группы АУ-11з Щербакова О. Е.____________________ ________ “__”_______2000г. Научный руководитель: Ржевцева Н. Л. _____________________ _________ “__”______2000г. Севастополь 2000 СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………………………………………4 1 Инвестиции и их место в экономической системе……………………………………………………..6

Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

Київський Державний Торговельно-Економічний Университет Доповідь на тему: “Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу” Студентки 2 курсу 1 групи Київ 1999 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ Економічна діяльність окремих гос­подарюючих суб’єктів та країни в ціло­му значною мірою характеризується об­сягом здійснюваних інвестицій. Термін “інвестиції” означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладен­ня капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

1. Економічна характеристика Фондової біржі 2 Таблиця 1 . 5 2. Котирування цінних паперів. 6 Таблиця 2 . 7 Таблиця 3 . 8 3. Єдина біржова фондова система України. Принципи побудови та етапи створення. 9 4. Біржова торгівля акціями: проблеми та перспективи. 11 Таблиця 4 . 13 Таблиця 5 . 15 Таблиця 6 . 16 Таблиця 7 . 17 Таблиця

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Московский Институт Радиотехники Электроники и автоматики Кафедра Организация, планирование производства. Управление предприятием КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ : “Экономическая эффективность инвестиционного проекта” группа : АА-1-90 Студент : Недосекин С. А. Руководитель : Сухонин А. А. Г. Москва 1995 г. ЗАДАНИЕ На курсовую работу по дисциплине “Организация, планирование производства. Управление предприятием”. Студенту Недосекину С. А. На тему Экономическая эффективность инвестиционного проекта ПЛАН

Инновации в сельском хозяйстве

ЗМІСТ ЗМІСТ. 2 1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА.. 3 1.1. Вітчизняна механізація для високоефективного виробництва овочів. 6 1.2. Перспективна технологія збирання овочів. 8 1.3. Машини для внесення добрив та захист рослин. 9 2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСАДОВО-ВИНОГРАДСЬКОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК.. 11 3. ІНООВАЦІЇ В ТВАРИННИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ 18 3.1. Приємо-передающі інформаційні канали у тваринництві 18 3.2. Молочному тваринництву

Расширение производства хлеба

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра “Финансы и кредит” Тема: Расширение объемов производства хлеба “Железнодорожный” КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Дисциплина Инвестиции Студент группы Э -4710 Гарматюк К. К. Направление (521600) Экономика Специальность (060800) Финансы и кредит Руководитель канд. экон. наук, доц. Петрова В. П. Комиссия канд. экон. наук, доц. Петрова В. П. ст. преп. Шумкова А. М. Дата защиты Оценка

Организация услуг химчистки

Курган 2003 КГУ Кучин А. А. Содержание стр. 1. Резюме 3 2. Описание предприятия 4 3. Описание отрасли 6 4. Описание услуг 7 5. Описание рынка 9 6. Производственный план 16 6. График выполнения работ 16 7. Оценка риска 21 8. Финансовый план 22 9. Список литературы 32 Приложения 1. РЕЗЮМЕ Целью проекта является предложение вложения денежных средств в предприятие

Іноземне інвестування

Shura19@yandex. ru ЗМІСТ Сторінка ВСТУП………………………………………………………………………………………………… 3 1. Поняття, суб’єкти, форми та види іноземного ін­вестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об’єкти іно­земного інвестування…… 5 2. Створення сприятливого інвестиційного клімату……………………….. 8 3. Вільні економічні зони як ефективний засіб залучення іноземних інвестицій……………………………………………………………………….18 4. Інвестиції в підприємства України………………………………………………….22 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………27 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………29 ВСТУП Що таке міжнародні інвестиції і які місце вони посідають в економіці Україна, і не тільки

Ценные бумаги как форма фиктивного капитала

1. Понятие фиктивного капитала и фондового рынка. Ценные бумаги – документы, содержащие какое-либо имущественное право, реализация которого возможна только при условии их предъявления В последнее время в нашей стране (особенно в связи с проводимой правительством приватизацией государственных предприятий) наблюдается все возрастающий интерес к токому феномену капиталистичекской экономики, как фондовый рынок или рынок ценных бумаг. Роль фондового рынка как инструмента рыночного

Реформа рынка ценных бумаг в России

 Ìîñêîâñêèe Îòêðûòûe Ãîñoaàðñòâaiiûe Óièâaðñèòaò ôàêoëuòaò ýêîiîìèêè è ïðàâà ñïaoèàëuiîñòu 0719 âa÷aðiaa îòaaëaièa ñòoaaiòêè Ñaðãaaâîe Äàðuè Âëàaèìèðîâiû 1393680 ÐÅÔÅÐÀÒ ïî èñòîðèè ýêîiîìèêè Ðîññèè ïðaïîaàâàòaëu Áîãîïîëuñêàÿ Íàòàëuÿ Èñàêîâià Òaìà: “Ðaôîðìà ðûiêà oaiiûõ aoìàã â Ðîññèè” ã.Ìîñêâà 1994 ãîa. Ãëàâà I. “×òî èìaaì, òî ia oaièì, ïîòaðÿâøè – ïëà÷aì” ÐÖÁ â Ðîññèè ñoùañòâîâàë ñ òîãî ìîìaiòà, êàê iàòoðàëuiîa õîç-âî oñòoïèëî ìañòî òîâàðiî-aaiaæiûì

Лизинг: сущность, перспективы развития

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Пермский государственный университет Кафедра финансов, кредита и биржевого дела Лизинг: сущность, перспективы развития Курсовая работа студентки II курса дневного отделения экономического факультета специальности “ФК-2” М. В. Килиной __________ Научный руководитель: кандидат экономических наук доцент М. Ю. Молчанова_________ Пермь 2002 Оглавление ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3 1. Сущность лизинга……………………………………………… ………………5 1.1. История и причины развития лизинга……………………………………..5 1.2. Понятие и значение лизинга………………………………………………..8

Источники финансирования инвестиционного проекта

ВВЕДЕНИЕ Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в различ­ные сферы экономики с целью его сохранения и увеличения. Разли­чают реальные (капиталообразующие) инвестиции – вложение в создание новых, реконструкцию или техническое перевооружение существующих предприятий, производств и финансовые (портфель-ные вложения в покупку акций и ценных бумаг государства, других предприятий, инвестиционных фондов. В первом случае предприя-тие-вестор, вкладывающее средства, увеличивает свой производ-ственный капитал – основные

Управление портфелем ценных бумаг

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Санкт – Петербургский университет экономики и финансов ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Специальность 06.11.00 “Менеджмент” Специализация “Финансовый менеджмент” Управление портфелем ценных бумаг ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Научный руководитель К. э.н., доцент ______________ _____________________________ Подпись студента _____________________________ Дата _________________________ СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава 1. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг 5 1.1. Инвестиции в

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия на основе показателей доходности

Содержание Введение…………………………………………………………………………………………… 3 Глава 1. Экономические основы инвестирования……………………………. 6 1.1 Теоретический аспекты инвестирования………………………………….. 6 1.2. Общие методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности. …………………………………………………………………… 14 Глава 2. АНАЛИЗ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИРЕНТАБЕЛЬНОСТИ………………………………………. 18 2.1. Система показателей рентабельности……………………………….. 18 2.2. Способы регулирования рентабельности собственного капитала. ……………………………………………………………………………………………………… 28 2.3. Понятие финансового рычага и его применение в управлении рентабельностью собственных средств……………………………………. 33 2.4 Расчет

Американские депозитные расписки и возможности их выпуск Российскими эмитентами

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кафедра финансовго менеджмента и финансов предприятий РЕФЕРАТ По теме АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ РАСПИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЫПУСКА РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ. Студента группы ФМ4-1 ############. Начный руковолитель Проф Подшиваленко Г. П. Москва 1998 СОДЕРЖАНИЕ Введение ……………………………………………………………………. 3 1. Понятие “американской дипозитарной расписки” …………………….. 4 2. Преимущества депозитарных расписок ………………………………… 6 3. Механизм выпуска АДР ………………………………………………… 9 4.Типы

Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ Центр-Инвест)

ВВЕДЕНИЕ Современный процесс межстранового движения ин­вестиций – один из характерных черт современных ры­ночных систем. Производственно-инвестиционное со­трудничество становится не только важным фактором, а необходимым условием экономического прогресса. Очевидно, что зарубежное инвестирование должно рассматриваться как неотъемлемое звено националь­ной и региональной внешнеэкономической стратегии. “Обязательным условием выхода российской эконо­мики из инвестиционного кризиса является поиск не­традиционных механизмов реализации организационных и финансовых решений, например, в рамках

Шпоры по инвестициям

38.Понятие недвижимости. Преимущества и недостатки инвестиций в недвижимость. Недвижимость – земля, земельные участки, все что находится на и под поверхностью земли, включая все объекты присоединенные к ней не зависимо от того имеют ли они природное происхождение или созданы человеком. Недвижимое имущество включает права на объект недвижимости. Движимое имущество: автомобили, мебель. Пристройки и увеличение которые сами по себе являлись движимым имуществом

Вексель в хозяйственном обороте

Вексель в хозяйственном обороте. Вексель может выполнять различные задачи в работе финансового механизма: используется в качестве платежного документа, средства вложени временно свободных денег, как инструмент кредитования, служить обеспечением возврата ссуды при получении кредита в банке. Привлекательность применения векселя в хозяйственной практике по сравнению с другими инструментами дожна быть оправдана так называемой вексельной силой. В теории векселей под вексельной силой обычно

Государственное стимулирование инвестиций в России

Днепропетровский Государственный Университет РЕФЕРАТ По курсу: “Инвестиционная деятельность” На тему: Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии Выполнил: студент II – го курса Группы ФК-97-2 Писарек Станислав Игоревич Г. Днепропетровск 1999 г. План: Вступление 1. Государственный кредит и контроль цен а) Роль государственных кредитно-финансовых институтов. б) Регулирование процентных ставок. 2. Налоговая система как стимул инвестиционного процесса а) Скидки

Понятие и основные направления инвестиционной политики в Украине

1.1, Понятие и основные направления инвестиционной политики Построение в Украине суверенного независимого демократического, социального, правового государства возможно лишь при условии наличия современной ры­ночной экономики. Такая экономика должна быть ори­ентирована на удовлетворение потребностей человека, а не своих собственных, что было присуще экономике Советского Союза. Преобладание так называемой группы “А” над группой “Б” привело к перекосам в со­циальной политике, что с демократизацией

Страница 1 из 212