Микропроцессорная система

Сущность метода наименьших квадратов Метод наименьших квадратов – один из методов теории ошибок для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащим случайные ошибки. Метод наименьших квадратов применяется также для приближенного представления заданной функции другими (более простыми) функциями и часто оказывается полезным при обработке наблюдений Изложим идею этого способа, ограничиваясь случаем линейной зависимости. Пусть требуется установить зависимость между двумя величинами x

Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Принципи мережевого аналізу та оптимізації 1. СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ Для підвищення ефективності роботи будь-якої транспортної інфокомунікаційної мережі необхідно: 1. Сформулювати критерії ефективності роботи мережі. Найчастіше такими критеріями стають продуктивність і надійність, для яких, у свою чергу, потрібно обрати конкретні показники оцінки, наприклад, час реакції і коефіцієнт готовності, відповідно. 2. Обмежити безліч варійованих параметрів мережі, що прямо або

Сигнали та процеси в радіотехніці

Технічне завдання Основна мета курсової роботи – закріплення, узагальнення та поглиблення знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін “Основи теорії кіл”. Завдання включає в себе п’ять розділів: Аналогові сигнали та кола Модульовані сигнали Дискретні сигнали та кола Узгоджені фільтри (випадкові сигнали) Проходження сигналів через лінійні кола Вихідні дані: Заданий сигнал: Задане коло: Таблиця вихідних даних Скважність Час існування імпульсу , мкс

Конструирование печатных узлов и плат

Содержание Введение 1. Разработка технического задания 1.1 Наименование и область применения 1.2 Основание для разработки 1.3 Цель и назначение разработки 1.4 Источник разработки 1.5 Требования к конструируемому изделию 2. Определение условий эксплуатации и группы жесткости 3. Обоснование конструкторских решений 3.1 Выбор материала печатной платы 3.2 Выбор типа конструкции и класса точности печатной платы 3.3 Выбор класса точности печатной платы 3.4

Установка звуковоспроизводящей аппаратуры в легковом автомобиле

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К дипломному проекту Тема: “Установка звуковоспроизводящей аппаратуры в легковом автомобиле” Алматы 2009 Аннотация Данный дипломный проект посвящен теме: “Установка звука в автомобиле”. В дипломном проекте рассматриваются основные теоретические и практические вопросы установки аудио аппаратуры в легковом автомобиле. Даны рекомендации по выбору аппаратуры, способам прокладки силовых и сигнальных линий внутри автомобиля, способам изготовления

Системи та засоби відображення інформації

Практичне заняття 1.6 Тема: Системи та засоби відображення інформації Система електронних пілотажних приладів ( Electronic flight instrument system (EFIS) Система електронних пілотажних приладів забезпечує індикацію інформації більшості навігаційних систем літака. Забезпечується кольорова індикація тангажа, крену, навігаційної карти, метеоданих, радіовисоти та висоти прийняття рішення, інформацію автопілота та траєкторію польоту. Також відбувається індикація повітряної швидкості, пеленг системи автоматичного радіокомпасу/всенапрямленого УКХ радіомаяка, дані

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Калібрування ЗВТ – це визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Калібруванню підлягають ЗВТ під час випуску з виробництва, які повинні пройти державні приймальні випробування і на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Необхідність проведення калібрування при експлуатації ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, визначається їх користувачем. Калібрувальні лабораторії,

Принципи побудови кнопкових телефонних апаратів

Принципи побудови кнопкових т елефонних апаратів Вступ У кнопкових ТА функцію механічних контактів номеронабирача виконують електронні ключі. Їх увімкнення дещо відрізняється від прийнятого в дисковому НН. Розглянемо роботу кнопкового НН за спрощеною структурною схемою кнопкового ТА вітчизняного виробництва (рис.1). З моменту натиснення кнопки на набірному полі ТА і до закінчення набору розмовний ключ відключає розмовну частину. Одночасно імпульсний ключ замикає

Методы, подходы, содержания и требования к испытаниям РЭСИ

Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет информатики и Радиоэлектроники Кафедра РЭС РЕФЕРАТ На тему: “Методы, подходы, содержания и требования к испытаниям РЭСИ” МИНСК 2008 Методы проведения испытаний РЭСИ В настоящее время применяют следующие способы проведения лабораторных и стендовых испытаний: – последовательный; – параллельный; – последовательно-параллельный; – комбинированный. При последовательном способе одно и то же РЭСИ последовательно подвергают всем предусмотренным

Системы радиопеленгации

Содержание Введение 1. Диаграмма направленности антенны 2. Диаграмма направленности рамочной антенны 3. Пеленгация по минимуму сигнала 4. Самолетные радиопеленгаторы. Радиополукомпас. 5. Системы слепой посадки самолетов по радиомаякам Заключение Список литературы Введение Радиопеленгация своим появлением обязана навигации. НАВИГАЦИЯ родилась как наука о вождении кораблей. Далее это понятие расширилось, и сейчас понимается как определение любым подвижным объектом – кораблем, самолетом, космическим аппаратом,