Красноярск от послевоенных лет до наших дней

Реферат Красноярск от послевоенных лет до наших дней Содержание Введение 1. Промышленное развитие города 2. Культурная жизнь Красноярска 3. Дальнейшая перспектива развития Красноярска Заключение Список использованной литературы Введение Красноярск является крупным промышленным городом России, столицей Красноярского края, который известен как своими большими географическими размерами, так и природными богатствами. Прошлое не исчезает, а продолжает жить в накопленном опыте социальной жизни. Обобщение

Особенности национальной культуры и национальной кухни Вьетнама

Вьетнам Государство в Юго-Восточной Азии. На севере граничит с Китаем, на западе – с Камбоджей и Лаосом. На востоке и юге омывается Южно-Китайским морем. Площадь страны 329707 км2 . Вьетнам занимает самую восточную часть полуострова Индокитай. Страну можно разделить на четыре основных физико-географических региона. На севере находится гористая часть нагорья Юннан, где располагается самая высокая точка страны – гора Фан-Си-Пан

Рівненщина в контексті історичного краєзнавства

План Вступ 1. Історичне краєзнавство – комплексна наука про історію розвитку суспільства в певній місцевості 1.1 Предмет історичного краєзнавства 1.2 Проблематика історичного краєзнавства 1.3 Методи історико-краєзнавчих досліджень 1.4 Джерельна база історичного краєзнавства 1.5 Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні 2. Рівненщина в контексті історичного краєзнавства 2.1 Дослідження історії Рівненщини – складова частина волинієзнавства 2.2 Історія та сучасність Рівненщини 2.3 Історія

Этнография Сибири

Содержание Введение 1. География русской Сибири 2. Язык 3. Жилище 4. Одежда 5. Народная кухня 6. Народные праздники и обряды 7. Народный танец Заключение Список литературы Приложение Введение Этнография как наука, наряду с другими общественными дисциплинами, призвана решать многие важные проблемы современности. Одной из таких научных задач является изучение Сибири в целом, а в более узком плане – исследование ее

Дотримання здорового способу життя у Київській Русі

Київський університет ім. Б. Д. Грінченка Інститут дошкільної, початкової і мистецької освіти Реферат на тему: Дотримання здорового способу життя у Київській Русі Роботу виконала: Студентка групи ДОБ-1-08-4-0-д Бакшанська Марія Роботу перевірила: Вертугіна Валентина Миколаївна Київ-2010 Зміст Вступ Поняття “здоровий спосіб життя” Особливості виникнення терміну “здоров’я” у Київській Русі Вплив християнства на ЗСЖ Засоби ЗСЖ у Київській Русі Місце фізичних вправ

А. С. Хомяков: творческий портрет. Славянофилы и Тульский край

А. С. Хомяков: творческий портрет. Славянофилы и Тульский край Министерство образования Российской Федерации Тульский государственный университет Кафедра истории и культурологии Курсовая работа по дисциплине Культурное наследие Тульского края А. С. Хомяков: творческий портрет. Славянофилы и Тульский край Тула 2008 Введение В данной курсовой работе мы попробуем проследить влияние на судьбу Тульского края А. С. Хомякова, как личности и как человека,

Весілля в духовній культурі українського народу

Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 1.1 Весілля – провідна форма духовної і традиційної культури 1.2 Еволюція весільної обрядовості українського народу в системі наукових досліджень 1.3 Духовна культура як основа українського весілля РОЗДІЛ 2. ДУХОВНІ КОМПОНЕНТИ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ 2.1 Передвесільні обряди як фактор духовного овячення нової сімї 2.2 Весільне дійство як духовна система 2.3 Утвердження духовних

Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кангієва Едіє Меметівна УДК 930.1:[94+39](477.75):070.15(=512.145)- 054.7″1888/1991″ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ КРИМУ В ТЮРКОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ (1888 – 1991 рр.) 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата історичних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім.

Традиції українського народного харчування

Зміст. 1. Народна кухня. Традиції народного харчування. 2. Регіональні особливості народного харчування. 1. НАРОДНА КУХНЯ. ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ХАРЧУВАННЯ. Народне харчування – важливий елемент матеріальної культури. Його склад, якісні характеристики залежать від багатьох чинників. Це передусім історичні, соціально-економічні, культурно-побутові, географічні умови проживання етносу, традиції, напрями і ступінь розвитку сільського господарства. У зв’язку з тим, що їжу необхідно готувати систематично і цей

Правовой комплекс обычаев и традиций коренного малочисленного народа Крайнего Севера – эвенков

АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА Костылева Светлана Андреевна Студентка 1-го курса (гр. Ю-83) Кафедра теории государства и права С термином “право” сталкивается в своей повседневной жизни любой человек и может употреблять его в самых разнообразных смысловых оттенках и значениях. Право – это сложное и многоаспектное явление в жизни общества, поэтому его изучением занимаются многие науки. Одной из юридических дисциплин, предметом изучения которой является

Економіко-географічне положення у країнознавстві

РЕФЕРАТ На тему: Економіко-географічне положення у країнознавстві Країнознавча характеристика повинна показувати місце країни у міжнародному поділі праці, її політико-географічне та економіко-географічне положення. Сучасна інтерпретація економіко-географічного положення стала набагато ширшою, ніж раніше. Визначення М. М.Баранським економіко-географічного положення як “відношення будь-якого місця, району або міста до місця, яке знаходиться поза ним і має те чи інше економічне значення” зберігає своє значення. Але

Масленица. Масленичные песни

Московский педагогический университет им. Ленина Реферат Тема: “Масленица. Масленичные песни” Работа по устному народному творчеству Выполнена студенткой Курса филологического факультета Заочного отделения Быченковой А. С. Москва 2010 Содержание Введение Определение понятия “Масленица” Из истории Масленицы. Влияние христианства на православный праздник Масленичная неделя Обряды и игры Обрядовые песни Заключение Библиографический список Тексты Исследования Введение Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам

История возникновения фамилии

Научно-практическая конференция “Наука. Творчество. Поиск” РЕФЕРАТ По русскому языку На тему: “Фамилия” Содержание Цели и задачи…………………………………………………………………………………….. 3 Систематика фамилий…………………………………………………………………………. 5 Из истории своей фамилии………………………………………………………………….. 5 Цели и задачи Естественно стремление каждого человека знать, что означает своя фамилия, от какого слова произошла, как изменялась с течением времени. Цель настоящей работы узнать значение своей фамилии и ознакомится со способами образования русских фамилий.

Казачество – как репрессированная культурно-этническая общность

Содержание: Введение Глава I. Научные исследования Терского Казачества в дореволюционной России. 1.1. Научные исследования В. А. Потто, М. А. Караулова и др. 1.2. Управление станичными делами. 1.3. Станичный Атаман 1.4. Станичный сход. 1.5. Станичное правление. 1.6. Станичное судопроизводство. 1.7. Станичные доходы и расходы. 1.8. Грамотность среди казаков. Войсковые стипендии. Глава II. Исследование политико-правовых основ возрождения казачества в современных условиях. 2.1

Этнография как наука

1. Этнография как наука. Предмет, объект, задачи исследования Слово “этнография” происходит от “этнос” – племя, народ и “граф” – описание. Этнография – это наука, которая изучает бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы происхождения, расселения, культурно-историческое взаимоотношение. Этнография связана с другими науками, как с гуманитарными, так и с естественными. Объекты исследования: – народы, этносы; – историко-культурные общества в прошлом и

Історична довідка про Рівне

ПЛАН Історична довідка про місто Рівне Геральдика мiста Пам’ятки історії та культури Список використаної літератури Історична довідка про місто Рівне Рівне. Більше семи віків пролетіло над ним. Є в історії цього старовинного українського міста і радісні сторінки, і трагічні. Не раз на нього нападали вороги. Не раз будівлі Рівного спалахували страшним вогнем. Але ні кому не вдавалося знищити місто. Працьовиті

Этнографическое изучение народов Дагестана

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФГОУ ВПО ” Южный Федеральный университет” ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ Исторический факультет Отделение истории Доклад на тему Этнографическое изучение народов Дагестана Выполнила: Студентка 2курса,21 гр. Азизханова Анжела Незирхановна Ростов-на-Дону 2009 План Введение 1. Досоветский период 2. Советский период 3. Современный этап Вывод Литература Введение Для начала обозначим цель реферата, которая состоит в том, чтобы выяснить вклад исследователей работавших

Животный мир Черного моря

Животный мир Черного моря Введение Черное море со всех сторон окружено сушей, но все же не является озером – соединяется со Средиземным морем узким проливом Босфор и более широким – Дарданеллы (Сцилла и Харибда в греческой мифологии). Обмен водой с океаном через эти проливы затруднен, поэтому в Черном море нет приливов и отливов. Важная особенность Черного моря – множество впадающих

Средневековые города Востока: арабские, индийские, китайские. Их отличия от европейских городов. Экономические предпосылки территориальной организации населения

Содержание: Вопрос 1. Средневековые города Востока: арабские, индийские, китайские. Их отличия от европейских городов 3 Вопрос 2. Экономические предпосылки территориальной организации населения. 6 Используемая литература 20 Реферат по предмету “Территориальная организация населения”. 1. Средневековые города востока: арабские, индийские, китайские. Их отличие от европейских городов. В отличие от большей части Европы, страны Востока в Средние века переживают несколько нашествий кочевых на­родов,

Этнические и национальные культуры

План Введение 1.Понятия “этническая культура”, “национальная культура”, их соотношение. Место и роль национальных и этнических культур в мировой культуре 2. Особенности развития и функционирования национальных и этнических культур в современном мире Заключение Список использованной литературы Этнический национальный этнос культура Введение Эрих Фромм отмечал: английский джентльмен, не снимающий смокинга в самой экзотической обстановке, или мелкий буржуа, оторванный от своей среды, чувствует

Страница 5 из 11« Первая...34567...10...Последняя »