Альтернативна вартість виробництва


П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А

Тема: Альтернативна вартість виробництва і побудова

кривої виробничих можливостей економіки.

Мета: Навчити формувати поняття про альтернативну вартість і

будувати криву виробничих можливостей на основі

розрахунку альтернативної вартості збільшення чи

зменшення виробництва того чи іншого товару.

Обладнання: Інструктивна картка, підручник І. Ф. Радіонова

“Загальна економіка” 11 кл. (для ліцеїв і гімназій).

Підготовка до виконання практичної роботи.

На підготовку до виконання роботи вчитель відводить 15 хв., протягом яких знайомить учнів з теоретичним матеріалом. Важливо наголосити що збільшення виробництва одного товару неможливе без зменшення при цьому виробництва інших товарів; роблячи вимір, ми завжди змушені відмовитися від альтернативі, яка є менш цінною для нас в той чи інший момент. Учні повторюють, що альтернативні витрати в економіці – це сума альтернативних грошових витрат та неотриманих грошових доходів.

Хід виконання роботи.

Завдання для І-го варіанту.

Припустимо, що завод щотижня може виготовити 50 магнітофонів або 600 плеєрів. Необхідно розрахувати альтернативну вартість збільшення виробництва того чи іншого товару і побудувати криву виробничих можливостей (економічність) заводу за умови ефективності виробництва. Скласти шкалу виробничих можливостей.

Можливе виробництво магнітофонів за певного виробництва плеєрів, шт.Можливе виробництво леєрів за певного виробництва магнітофонів, шт.

Завдання для ІІ-го варіанту.

Альтернативна вартість збільшення виробництва одного фотоапарата становить 6 годинників. Підприємство може виготовити 300 годинників. Правління заводу прийняло рішення виробляти 30 фотоапаратів. Скільки годинників при цьому виробить підприємство за умови ефективної роботи. Побудувати криву виробничих можливостей заводу за умови ефективності виробництва і поставити точку на графіку.

Задача 2 . Для І-го варіанту.

Яке ви приймете рішення і чому? З міста А до міста Б переліт триває 1 год. Віа-квиток коштує 30 грн. Переїзд автобусом триває 5 годин. Ціна автобусного квитка 10 грн. Ви – менеджер і заробляєте 8 грн. за годину роботи. Ви – низько кваліфікований робітник і заробляєте 1 гривню за одну годину роботи.

Задача 2. Для ІІ-го варіанту.

Грошовий капітал підприємця становить 300 тис. грн. Він вклав гроші у виробництво товару А і очікуваний прибуток при цьому досягне 42 тис. грн. Фіксований процент за урядовими облігаціями становить 15 % річних. Наскільки доцільним буде вибір підприємця, здійснений у даній ситуації.

Виконуючи завдання, учні поступово підводяться до висновку, що кожна особа, споживач, виробник, підприємець, намагається здійснити вибір, альтернативна вартість якого мінімальна. Такий висновок дає їм можливість краще зрозуміти поведінку суб’єктів економічних відносин.

Перевірка практичної роботи.

Для перевірки практичної роботи вчитель збирає учнівські зошити.

Час виконання роботи : 1 година.

Робота виконується при вивченні теми: “Альтернативна вартість, крива виробничих можливостей”.

Підсумкова атестація по темі: Виробництво.

Маргінальний аналіз (11 клас).

І рівня складності.

Тестові завдання.

1. Яке з наступних тверджень правильне:

А) бухгалтерські витрати + економічні = нормальному прибутку;

Б) економічний прибуток – бухгалтерський = зовнішнім витратам;

В) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;

Г) економічний прибуток – бухгалтерський = неявні витрати.

2. Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

а) підвищення орендної плати;

Б) підвищення процентної ставки за кредит;

В) підвищення зарплати основних виробників.

3. Чистий прибуток фірми дорівнює:

а) балансовий прибуток + податки на прибуток;

Б) балансовий прибуток _ податки на прибуток;

В) балансовий прибуток + нормальний прибуток.

4. Балансовий прибуток (бухгалтерський прибуток):

а) виручка від реалізації + витрати на виробництво (зовнішні) витрати;

Б) виручка від реалізації – зовнішні витрати;

В) економічний прибуток + виручка від реалізації.

5. Що з названого не включається до постійних витрат фірми:

А) витрати на сировину і матеріали;

Б) витрати на оплату приміщень;

В) витрати засоби зв’язку.

6. Яке з тверджень правильне (фірма є рентабельна):

А) економічний прибуток = бухгалтерському прибутку;

Б) економічний прибуток більший за бухгалтерський прибуток;

В) економічний прибуток менший за бухгалтерський прибуток.

7. Які чинники збільшення підприємницького доходу не залежать від діяльності підприємця:

А) вища капіталовіддача;

Б) ефективність використання матеріальних ресурсів;

В) розмір податків на прибуток.

8. Яке з тверджень є правильним:

А) МС = МR – MP;

Б) МР = МR – MC;

В) MC = MR + MP;

9. Коли виробникові доцільно припинити збільшення обсягів виробництва:

А) виручка від реалізації більша від від витрат на виробництво;

Б) виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво;

В) виручка від реалізації менша від витрат на виробництво продукції.

10. Яке з тверджень є правильним:

А) сукупні (загальні) витрати рівні;

Б) постійні витрати – змінні витрати;

В) постійні витрати + змінні витрати;

Г) жодна відповід неправильна.

11. Що не впливає на продуктивність праці робітника:

А) якість машин і обладнання;

Б) кваліфікація робітників;

В) ділова коньюктура;

Г) кількість робочих місць.

12. Якщо один із факторів виробництва є змінним; інші –

Постійними, то починаючи з певного моменту, гранична продуктивність кожної наступної одиниці цього змінного фактора буде зменшуватись: це пояснює:

а) закон пропозиції;

б) закон Гіффена;

в) закон спадної продуктивності.

13. Кожна додатково вироблена одиниця продукту – це:

а) гранична виручка;

б) граничний продукт;

г) граничні витрати.

14. Хто запровадив конвейер у виробництві і коли:

А) Нейнс у ХУІІІ ст.;

Б) Генрі Форд у ХХ ст.;

В) А. Сміт у ХУІІІ ст.

15. Витрати підприємця на ресурси, які не належать фірмі

називаються:

а) внутрішні витрати;

б) зовнішні витрати;

в) постійні витрати.

16. Визначіть ті з витрат, які відносяться до змінних:

А) зарплата охоронця;

Б) плата за землю;

В) зарплата робітника;

Г) плата за сигналізацію.

17. До нормативних витрат (внутрішніх) не відносять:

А) оренду за приміщення;

Б) страхові внески за ризик;

В) процент за власний капітал;

Г) ренту від власної землі.

18. Процент за взятий в банку кредити відносять (відмітьте одну

найбільш точну відповідь):

А) постійних витрат;

Б) зовнішніх витрат;

В) змінних витрат;

Г) постійних і змінних витрат.

19. Виручка від реалізації – це:

А) економічні витрати + економічний прибуток;

Б) постійні витрати + змінні витрати + податки;

В) зовнішні витрати + валовий прибуток.

20. Якщо зросте рівень оподаткування в країні, то зменшиться:

А) бухгалтерський прибуток;

Б) чистий прибуток;

В) нормальний прибуток;

Г) економічний прибуток.

21. Підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб (відмітьте найточнішу відповідь):

А) зменшити кількість зайнятих і фонд зарплати;

Б) збільшити прибуток;

В) збільшити виручку від реалізації.

22. У чому полягає основний інтерес підприємця:

А) у задоволенні потреб споживачів;

Б) в отриманні максимального прибутку;

В) у подоланні конкурентів.

Підсумкова атестація по темі: Витрати виробництва.

Підприємницький прибуток. (11 клас)

Завдання ІІ-го рівня складності.

1. Підведіть основні статті змінних і постійних витрат, які несе фірма, що виробляє піцу:

Постійні витратиЗмінні витрати
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.

2. Студент прийшов на виробничу практику і отримав такі дані:

– на будівництво виробничих приміщень авнсовано 80 тис. грн.;

– придбання машин і обладнання 120 тис. грн.

– придбання сировини і напівфабрикатів – 25 тис. грн.

– на паливо і допоміжні матеріали – 10 тис. грн.

– на зарплату робітників -40 тис. грн.

Допомогти студенту розрахувати постійні і змінні витрати підприємства.

3. Які з перерахованих факторів збільшують змінні витрати фірми:

А) збільшення цін на сировину;

Б) збільшення орендної плати;

В) збільшення процентнгої ставки за банківський кредит;

Г) збільшення зарплати інженерно-технічних робітників;

Е) збільшення місцевих податків.

4. Розрізняють прибуток:

А) економічний;

Б) бухгалтерський;

В) чистій.

5. Заповніть таблицю.

Фактори збільшення підприємницького доходу:

Незалежні від діяльності підприємцяЗалежні від діяльності підприємця
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.


Зараз ви читаєте: Альтернативна вартість виробництва