Підприємство як суб єкт та об єкт ринкової економіки

Під­при­єм­с­т­во як об’­єкт і су­б’єкт ри­н­ко­вої еко­но­мі­ки План Вве­ден­ня 1. Під­при­єм­с­т­во – го­ло­вна еко­но­мі­ч­на оди­ни­ця кон’­ю­н­к­ту­ри ри­н­ку. 1) Сут­ність і со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­ні фо­р­ми під­при­єм­с­т­ва. Тру­до­вий ко­ле­к­тив під­при­єм­с­т­ва; 2) Ви­ди під­при­ємств. Ма­лі під­при­єм­с­т­ва та їх роль в еко­но­мі­ч­но­му про­гре­сі; 3) За­ко­но­да­в­че ре­гу­лю­ван­ня ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств. 2. Си­с­те­ма управ­лін­ня під­при­єм­с­т­вом в умо­вах ри­н­ку. 1) Управ­лін­ня під­при­єм­с­т­вом і са­мо­вря­ду­ван­ня тру­до­во­го ко­ле­к­ти­ву. Ме­не­дж­мент і ма­р­ке­тинг в

Звіт про педагогічну практику з 10 02 92 по 22 03 92 студентки філологічного факультету

ЗВІТ Про педагогічну практику з 10.02.92 по 22.03.92 студентки філологічного факультету Деценко І. П. Педагогічну практику проходила у 115- й школі м. Києва. У школі було створено всі умови для проходження. практики. Всі вчителі української мови й літератури мають великий стаж роботи, високу фахову й мето­дичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури достатньо обладнані технічними засоба­ми навчання, забезпечені наочними

Депозитный сертификат

ДЕПОЗИТНЫЙСЕРТИФИКАТ CERTIFICATE OF DEPOSIT Механизм Свидетельство о депонировании средств в банке. Это наиболее известный и доступный финансовый инструмент. В сущности, размещая средства на депозитном счете или приобретая депозитарные сертификаты (Certificate of Deposit, CD) у своего брокера, инвестор отдает свои средства в управление выбранному им банку. По окончании срока действия депозитного договора банк возвращает инвестору его средства, а так же выплачивает

Організація cпортивної гурткової роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПЛАН 1 ВСТУП 2 Організація спортивних секцій і команд 3 Основні принципи спортивного тренування 4 Складові частини підготовки спортсмена 5 Тренувальні заняття 6 Планування учбово-тренувальних занять 7 Лікарський контроль 8 Спортивні змагання ВСТУП Важко переоцінити ту велику корисну ро­боту, що її виконують громадські інструк­тори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів

Визначення навчальних цілей заняття

Визначення навчальних цілей заняття є одним з головних пи­тань, від вирішення якого залежить методична організація заняття, вибір його форм, методів, засобів навчання та контролю. В цьому сенсі на­вчальні цілі є системоутворюючим фактором, бо, відображуючи кінцеві необхідні результати досягнень студентів, чітко детермінують принципи побудови системи навчання по всіх основних її параметрах. Тому методична підготовка викладача передбачає перш за все ово­лодіння вміннями

Рідкі лікарські форми в гомеопатії

Р Е Ф Е Р А Т На тему: “Рідкі лікарські форми в гомеопатії” Розвиток хімії в ХХ ст. привів до лавиноподібного збільшення арсеналу синтетичних лікарських засобів, що за своїм походженням відносяться до ряду ксенобіотиків, які являються для організму чужорідними речовинами. Таким чином, синтетичні препарати витіснили комплексні ліки природного походження. Але вже в 70-ті роки ХХ ст. яскраво проявився фармакотерапевтичний

Процес індивідуального спілкування

Реферат на тему Процес індивідуального спілкування 1. Види взаємодії в процесі спілкування. 2. Формування враження про співрозмовника. 3. Техніка проведення індивідуальної бесіди. 1. Розвиток людини і її зв’язки з діловим світом неможливе без навичок спілкування. Саме по собі спілкування – це багатогранний процес життєдіяльності людини. Найбільш змістовний і виразний засіб спілкування ­­- слово, мова. Вміння слухати і говорити – необхідна

Суть доктрини неолібералів ФРН про соціальне ринкове господарство та зміст доктрини В Ойкена про

1. Суть доктрини неолібералів ФРН про соціальне ринкове господарство та зміст доктрини В. Ойкена про типологію основних форм ринкової економіки Неолібералізм у Німеччині. Особливостями німецького неолібералізму є те, що пре­дставники цієї течії не обмежуються методологією неокласиків, а застосовують також інституціональні підходи, розроблені ще істо­ричною школою. Німецька неоліберальна теорія поєднує ідеї силь­ної держави, що виконує інституціональні, організаторські та вихо­вні функції, і

ФІНЛЯНДІЯ

РЕФЕРАТ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Сальвадора та Фінляндії. 1. ВНП на душу населення; 2. Динаміка економічного росту; 3. Структура виробництва; 4. Рівень та якість життя населення; 5. Споживання енергії 6. Екологічна безпека. 1. САЛЬВАДОР Сальвадор – невелика країна в Центральній Америці зі столицею м. Сан-Сальвадор, республіка у складі 14 департаментів. Головою держави є президент, що обирається на 5- річний термін, законодавчим органом

Головний мозок 2

Реферат На тему: ” ГОЛОВНИЙ МОЗОК” План. 1. Визначення. 2. Будова. 3. Мозочок. Головний мозок (еncephalon) людини є не лише субстратом психічної діяльності, а й регулятором усіх процесів, які відбу­ваються в організмі. Прогресивний роз­виток головного мозку у вищих приматів, зумовлений трудовою діяльністю й вираз­ною мовою, дав змогу людині якісно ви­ділитись у тваринному світі. Серед приматів абсолютна маса мозку людини є

Страница 3 из 46812345678910...203040...Последняя »