Аудіювання 2


АУДІЮВАННЯ

(слухання, розуміння прослуханого)

Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:

А) розуміти:

– мету висловлювання;

– фактичний зміст;

– причиново-наслідкові зв’язки;

– тему і головну думку висловлювання;

– виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;

Б) уявляти наявні у тексті образи (якщо є);

В) давати оцінку прослуханому.

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Перевіряється здатність учнів:

А) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обго­ворюється;

Б) демонструвати вміння:

– складати діалог відповідно до запропонованої ситу­ації й мети спілкування;

– досягати комунікативної мети;

– використовувати репліки для стимулювання, підтри­мання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

– дотримуватися теми спілкування;

– додержувати правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);

– дотримуватись норм літературної мови;

В) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка об­говорюється;

Г) аргументувати висловлені тези, спростовувати по­милкові висловлювання співбесідника; демонструвати пев­ний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логіч­ність, виразність, доречність, винахідливість тощо).

Зазначені характеристики діалогу служать основними критеріями при його оцінюванні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Початковий

(Бали цього

Рівня одержу –

Ють учні, успі –

Хи яких в само-

Стійному скла –

Поки що не –

Значні

1В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними уривчастими реченнями ствердного та заперечного характеру.
2Учень відповідає на елементарні запитання данні діалогу короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.
3Учень бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише від­повідати на запитання співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комуні­кативна мета досягається ним лише частково.

Середній

(Бали цього

Рівня заслуго –

Вують учні, які

Досягли певних

Результатів у

Складанні

Діалогу за дво-

Ма чотирма

Показниками з

Нескладної

Теми, але за

Іншими кри –

Теріями резуль-

Тати поки що

Незначні)

4Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.
5Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.
6Учень успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки зага­лом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормам ети­кету, проте їм не вистачає самостійності суд­жень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.
РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Достати ій

(Бали цього

Рівня заслуго –

Вують учні, які самостійно, в

Цілому вправно

За більшістю

Критеріїв склали діалог з теми, що

Містить певну

Проблему, про-належну культуру

Спілкування,

Проте за деяки ми з критеріїв

(від 2-х до 4-х)

Їхнє мовлення

Ще містить певні недоліки)

7Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з’являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додер жуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.
8Учень загалом вправно бере участь у діалозі демонстрували за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів’їв і приказок, проте допускають певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).
9Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляютьтолерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але вдіалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.
РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Високий

(Бали цього

Рівня заслуго –

Вують учні, які

Продемонстру –

Вали високу

Культуру

Спілкування,

Переконливо

Аргументуючи

Свої думки з приводу проб –

Лемної теми,

Даючи мож –

Ливість висло –

Витися партне –

Ру по діалогу;

Змогли

Зіставити різні

Погляди на той

Самий предмет, навести аргу –

Менти “за” і

“проти” в їх

Обговоренні

Тощо)

10Учні складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обгрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу, додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.
11Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінальне аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.
12Учні складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначивши проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі незапереч­них аргументів іншого; додержуються правил поведінки та мовленнєвого етикету в розмові.

МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

(УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ, УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ТВІР)

Перевіряється здатність учня:

А) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що роз­кривається (усно чи письмово);

Б) демонструвати вміння:

– будувати висловлювання певного обсягу, добираю­чи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочита­ний або прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприй­нятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);

– враховувати ситуацію спілкування, адресата мовлення;

– розкривати тему висловлювання;

– виразно відображати основну думку висловлюван­ня, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

– викладати матеріал логічно, послідовно;

– використовувати мовні засоби відповідно до комуні­кативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

– додержувати єдності стилю мовлення;

В) виявляти своє ставлення до предмету висловлюван­ня, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої про­блеми;

Г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

– трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму ви­кладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

– створювати оригінальний текст певного стилю мов­лення;

– аргументувати висловлені думки, переконливо спро­стовувати помилкові докази;

– викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

КРИТЕРІЇ УСНОГО/ПИСОМОВОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Початковий

(Бали цього рівня одер­жують учні, в яких ви­никають значні труд­нощі в складанні усних і письмових монологіч­них вислов­лювань)

1

Учень-будує лише окремі, не пов’язані між собою речення; лексика висловлювання дуже бідна*.

17-18 і більше /7- 8/4

2

Учень будує лише окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна.

15-16/7-8/4

3

За обсягом робота становить менше половини норми; ви­словлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідов­ність викладу, пропуск фраг­ментів, важливих для розумін­ня думки; лексика і граматич­на будова збіднені.

13-14/7/4

Середній

(Бали цього рівня заслугову­ють учні, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв’язності знач­ною мірою за­довольняє нор­му, але за ін­шими крите­ріями результати істотно нижчі)

4Усне чи письмове висловлювання за обсягом становить дещо більше половини норми і характери­зується уже певною заверше­ністю, зв’язністю, проте є недолі­ки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується не­повнотою і поверховістю в роз­критті теми; порушенням по­слідовності викладу; не розріз­няється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу не використано авторську лексику).11-12/5-6/3
5

За обсягом роботи наближається до норми, в цілому є заверше­ною, тема значною мірою роз­крита, але трапляються недоліки за рядом показників (до шести): роботі властива поверховість у висвітленні теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.

9-10/5-6/3

6

За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але робота характеризується недолі­ками за кількома показниками (до п’яти): помітний її репродук­тивний характер, відсутня само­стійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.

7-8/5/3

РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Достатній

(Бали цього рівня заслуго­вують учні, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припуска­ються недо­ліків)

7

Учень самостійно створює дос­татньо повний, зв’язний, з еле­ментами самостійних суджень текст (у разі переказу – з ураху­ванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (в разі переказу – використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в ро­боті є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її ви­кладу, головна думка не аргу­ментується тощо.

5-6/3-

4/2

8

Учень самостійно будує достат­ньо повне (в разі переказу – з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3-4/3-4/2

9Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу – з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює головну думку (в разі переказу – авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (в разі переказу – використовує авторські засоби вираз­ності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо.

1+1 (не груба)/3/2

РівеньБалиХарактеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Високий

(Бали цього рівня заслуго­вують учні, які вправно за змістом і формою бу­дують текст, висловлюють і аргументу­ють свою думку, вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргу­менти на їх доказ, обрати один із них, окрім того, пристосову­ють вислов­лювання до особливостей певної мов­леннєвої ситуації, комунікативного завдання)

10Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу – з ураху­ванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргу­ментує різні погляди на проблему (в разі переказу – зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додер­жанням стильової єдності і виразності тексту, але за одним з критеріїв допущено недолік.

1/2/1

11Учень самостійно будує послідов­ний, повний (у разі переказу – з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх однокласників (І разі переказу – враховує авторську позицію), вміє пов’язати обговорюваний предмет з власним життєвим досвідом, добирає переконливі доказ для обгрунтування тієї чи іншої по­зиції з огляду на необхідність розв’я­зувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною

1 (не груба)/1/1

12Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлюван­ня відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, доби­рає переконливі аргументи на ко­ристь тієї чи іншої позиції, усвідом­лює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв’язання певних життєвих проблем; робота в цілому відзначається багатством слововживання, граматичною пра­вильністю.

0/0/0

ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Перевіряється здатність учня:

А) читати незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитування:

– фактичний зміст;

– причиново-наслідкові зв’язки;

– тему і основну думку;

– виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;

Б) уявляли наявні в тексті образи;

В) давати оцінку прочитаному.

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких орієнтовних норм:

КласШвидкість читання мовчки (слів за хвилину)
5-й100-150
6-й110-180
7-й120-210
8-й130-240
9-й140-270
10-й150-300
11-й160-330

Швидкість читання враховується при виведенні бала за даний вид мовленнєвої діяльності: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів, але якщо він читає зі швидкістю, що менша 120 слів за хвилину, то йому ставлять не 10, а 8 балів.

ОЦІНЮВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ І ПУНКТУАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ

Основною формою перевірки орфографічної та пунк­туаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Нормативи оцінювання по класах:

БалиКількість помилок
117-18
215-16
313-14
411-12
59-10
67-8
75-6
83-4
91+1 (негруба) – 2
101
111 (негруба)
12

ВИВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) БАЛУ

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (пів­річчя). Він узагальнено відображає підготовку учня з мови.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня в таких аспектах:

– слухання-розуміння (аудіювання);

– говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мов­лення; усний переказ; усний твір);

– письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

– читання (вголос та мовчки);

– відомості про мову, мовні вміння;

– ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється як фронтально, так і індивідуально.

Фронтально оцінюють: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знан­ня та вміння.

Індивідуально оцінюють: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) та читання вголос.Зараз ви читаєте: Аудіювання 2