Галилеевы спутники Юпитера

1. ИО Ио (греч. Ιώ ) – спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырех галилеевых спутников. Отличается бурной вулканической активностью. Вулканизм: Ио обладает наибольшей вулканической активностью в Солнечной системе. Одновременно может извергаться более 10 вулканов. Конфигурация извержений меняется очень быстро, например, за 4 месяца между пролетами Вояджера-1 и Вояджера-2 успели потухнуть одни вулканы и начать извергаться другие. Рельеф Ио

Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Т. Г. Шевченка Фізичний факультет, кафедра астрономії КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТЕМА: Завдання астрономів під час спостережень сонячних затемнень (Від 20-х років ХХ століття до наших днів) Підготував: студент V курсу Група 105 АМ Тарасов Максим Київ 2010 План 1. Вступ 2. Ранній період постановки завдань (ХХ століття) Література 1. Вступ Спостереження затемнень Сонця

Возникновение и развитие звезд

Содержание Происхождение звезд Движение звезд Светимость Цвет, температура и состав звезд Скопление звезд Звезды-гиганты и звезды-карлики Белые карлики Нейтронные карлики Расстояние от нас до звезд Возраст звезд Заключение Происхождение звезд В общих чертах эволюцию протозвезды можно разделить на три этапа, или фазы. Первый этап – обособление фрагмента облака и его уплотнение – мы уже рассмотрели. Вслед за ним наступает этап

Меркурий – горячая планета

Меркурий – горячая планета План 1. Меркурий – первая планета в нашей солнечной системе 2. Движение планеты 3. Физические характеристики 4. Поверхность 5. Атмосфера и физические поля 6. Исследования 7. Колонизация Меркурия 8. Меркурий в цифрах Меркурий – первая от Солнца, самая внутренняя и наименьшая планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг Солнца за 88 дней. Видимая звездная величина Меркурия колеблется от

О Нострадамусе, “конце света” и вероятном будущем человечества

Владимир Стрелецкий. О Нострадамусе, “конце света” и вероятном будущем человечества. О природе времени и исследовании будущего. В наше время для того, чтобы исследовать будущее, вовсе необязательно следует быть пророком, какими были в свое время всем известные Мишель Нострадамус и Эдгар Кейси. Не обязательно для этого также и иметь с рождения какие-либо сверхъестественные, паранормальные способности. Будущее, в силу своей природы, само

Радиотехника и космос

Ðaôaðàò ïî àñòðîiîìèè Òaìà:Ðàaèîòaõièêà è êîñìîñ Ñ î a a ð æ à i è a. 1. Введение. Çàðîæaaièa ðàaèîàñòðîiîìèè. 3 2. Ïðîçðà÷ià ëè àòìîñôaðà. 5 3. Ðàaèîòaëañêîïû è ðaôëaêòîðû. 7 4. Áîðuaà ñ ïîìaõàìè. 10 5. Î çîðêîñòè ðàaèîòaëañêîïîâ. 11 6. “Ðàaèîýõî â àñòðîiîìèè. 14 7. Ðàaèîëîêàoèÿ Ëoiû è ïëàiaò. 14 8. Ìaòaîðû iàaëþaàþò aiaì. 18 9. Â ïîèñêàõ

Проблема тепловой смерти Вселенной

Содержание Введение 1. Понятие Вселенной 2. Проблема тепловой смерти Вселенной 2.1 Второй закон термодинамики 2.2 “За” и “против” теории тепловой смерти Заключение Введение В данной работе мы поговорим о будущем нашей Вселенной. О будущем очень далеком, настолько, что неизвестно, наступит ли оно вообще. Жизнь и развитие науки существенно меняют наши представления и о Вселенной, и об ее эволюции, и о

Проявление солнечной активности в геофизических параметрах

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Солнечная активность и ее причины 2. Параметры Солнечной активности и ее влияние на погоду и климат СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВВЕДЕНИЕ Проблема “Солнце – Земля” является на сегодняшний день актуальной по многим причинам. Во-первых, это проблема альтернативных источников энергии на Земле. Солнечная энергия – неисчерпаемый источник энергии, притом безопасный. Во-вторых, это влияние солнечной активности на земную атмосферу и

Млечный путь

РЕФЕРАТ На тему: ” Млечный путь “ Содержание 1. Суть Млечного пути 2. Структура Млечного пути 3. История открытия галактики 4. Заключение Суть Млечного пути МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, туманное свечение на ночном небе от миллиардов звезд нашей Галактики. Полоса Млечного Пути опоясывает небосвод широким кольцом. Особенно хорошо Млечный Путь виден вдали от городских огней. В Северном полушарии его удобно наблюдать около

Скорость вращения галактик

Скорость вращения галактик Скорость вращения галактик Под скоростью вращения галактики подразумевается скорость вращения различных компонентов галактики вокруг ее центра. Данная скорость – это суммарная скорость, приобретенная в ходе различных процессов. Скорость вращения галактики следует отличать от круговой скорости Vc, которая обусловлена только силой гравитации и равна, по определению, необходимой скорости тела, движущегося по кругу под действием силы притяжения к центру.

Страница 3 из 2812345678910...20...Последняя »