Бухгалтерський баланс 2


ПЛАН

Бухгалтерський баланс

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

3. Форма, структура і зміст балансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану у відповідному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.

Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року).

Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом * ,- джерела утворення засобів і цільове призначення їх.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

Баланс

АктивПасив
Склад і розміщення господарських засобівСумаДжерела утворення і цільове призначення господарських засобівСума

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві – статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов’язання по розрахунках та ін.).

У спрощеному вигляді баланс можна подати так:

Баланс

АктивСума, грнПасивСума, грн
Основні засоби690000Статутний капітал810000
Матеріали150000Прибуток50000
Незавершене виробництво24000Кредити банків30000
Каса1000Постачальники40000
Рахунки в банках85000Цільове фінансування20000
Разом950000Разом950000

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі – за складом і розміщенням, в пасиві – за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і грунтується назва балансу, оскільки термін “баланс” означає “рівність, рівновага”* .

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для з’ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту; складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.

Баланс (початковий)

АктивСума, грн.ПасивСума, грн.
Основні засоби690 000Статутний капітал810 000
Матеріали150000Прибуток50000
Незавершене виробництво24000Кредити банків30000
Каса1 000Постачальники40000
Рахунки в банках85000Цільове фінансування20000
Разом950000Разом950 000

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції.

Операція 1. Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15 000 грн. і сума по статті “Каса” становитиме 16 000 грн. (1000+15000). Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15 000 грн. зменшилися і по статті активу балансу “Рахунки в банках” залишок становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).

Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс

(після першої операції)

АктивСума, грн.ПасивСума, грн.
Основні засоби690000Статутний капітал810000
Матеріали150000Прибуток50000
Незавершене виробництво24000Кредити банків360000
Каса (+ 15000)16000Постачальники40000
Рахунки в банках (-15000)70000Цільове фінансування20000
Разом950000Разом950000

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у виробництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із виробництва та ін.

Операція 2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на З0000 грн. (було 50000, залишилося 20000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810000, стало 840000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилася. Баланс після другої операції матиме вигляд:

Баланс

(після другої операції)

АктивСума, грн.ПасивСума, грн.
Основні засоби690000Статутний капітал (+30 000)840000
Матеріали150000Прибуток (-30 000)20000
Незавершене виробництво24000Кредити банків360000
Каса16000Постачальники40000
Рахунки в банках70000Цільове фінансування20000
Разом950000Разом950000

До операцій такого типу належать: погашення заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що підлягає перерахуванню до бюджету, та ін.

Операція 3. Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у постачальників, на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 50000 грн. Відповідно залишок по статті балансу “Матеріали” становитиме тепер 200000 грн. (150000 + 50000). Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті “Постачальники” зросте до 90000 грн. (40000 + 50000).

Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок балансу також збільшиться, але рівність його не порушиться.

Баланс після третьої операції матиме вигляд:

Баланс

(після третьої операції)

АктивСумі грн.ПасивСума, грн.
Основні засоби690000Статутний капітал840000
Матеріали (+50000)200000Прибуток20000
Незавершене виробництво24000Кредити банків30000
Каса16000Постачальники (+50000)90000
Розрахунки в банках70000Цільове фінансування20000
Разом1000000Разом1000000

До операцій такого типу можна віднести: зарахування кредиту, наданого банком, на рахунок підприємства; зарахування на баланс основних засобів, введених в експлуатацію, з одночасним збільшенням статутного капіталу як джерела їх утворення; нарахування заробітної плати працівникам з одночасним збільшенням витрат виробництва та ін.

Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаному кредиту в сумі 30000 грн.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку підприємства в сумі 30000 грн., залишок на якому тепер становить 40000 грн. (70000 – 30000), і водночас – зменшення заборгованості банку по раніше одержаному кредиту на цю ж суму; в результаті залишку на пасивному рахунку “Кредити банків” не буде (30000-30000). Отже, ця стаття пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно у дві статті балансу – активну і пасивну. У зв’язку з тим, що актив і пасив зменшується на одну і ту ж суму (ЗО 000), рівність підсумків у цьому випадку зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і становитиме 970 000 грн. (1000000-30000).

Після відображення четвертої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс

(після четвертої операції)

АктивСума, грн.ПасивСума, грн.
Основні засоби690000Статутний капітал840000
Матеріали200000Прибуток20000
Незавершене виробництво24 000Кредити банків (-30000)
Каса16 000Постачальники90000
Розрахунки в банках (-60 000)70 000Цільове фінансування20 000
Разом970 000Разом970 000

До операцій такого типу належать: списання з балансу основних засобів і, відповідно, зменшення статутного капіталу; погашення заборгованості (з поточного або іншого рахунка) постачальникам за матеріали, підрядчикам за надані послуги; перерахування до бюджету податків та інших платежів тощо.

Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки.

1. Кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування.

2. Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.

Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так: +А – А (плюс актив, мінус актив), або за такою схемою:

І. Схема змін в активі балансу

Баланс

АктивПасив
Збільшення статті активу (+)Пасив залишається без змін;
Зменшення статті активу (-)
Підсумок балансу не змінюється

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга – зменшується на одну і ту ж суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий тип змін у балансі можна відобразити так: +П – П (плюс пасив, мінус пасив) або за такою схемою:

II. Схема змін у пасиві балансу

Баланс

АктивПасив
Актив залишається без змінЗбільшення статті пасиву (+)
Зменшення статті пасиву (-)
Підсумок балансу не змінюється

Операції третього типу, що характеризують надходження, додаткове залучення господарських засобів в оборот підприємства, зумовлюють збільшення залишків на одну і ту ж суму на відповідних статтях активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також збільшується, але рівність підсумків активу і пасиву не порушується (оскільки збільшення відбувається на одну і ту ж суму). Цей тип змін можна відобразити формулою: +А +П (плюс актив і плюс пасив) або за такою схемою:

ІІІ. Схема активно-пасивних змін балансу в напрямку збільшення Баланс

АктивПасив
Збільшення статей активу (+)Збільшення статей пасиву
Підсумок балансу збільшується (+)

Операції четвертого типу, що характеризують вибуття засобів із господарства, призводять до зменшення на однакову суму залишків відповідних статей активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також зменшується, але рівність підсумків активу і пасиву зберігається (оскільки зменшення відбувається на однакову суму). Цей тип балансових змін можна зобразити формулою: – А – П (мінус актив, мінус пасив) або за такою схемою:

IV. Схема активно-пасивних змін балансу у напрямку зменшення

Баланс

АктивПасив
Зменшення статей активу (-)Зменшення статей пасиву (-)
Підсумок балансу зменшується (-)

З наведених схем видно, що зміни в балансі, викликані господарськими операціями, можуть бути в активі (перегрупування у господарських засобах), у пасиві (зміни в джерелах формування засобів), в активі і пасиві у напрямку збільшення (додаткове залучення засобів в оборот підприємства за рахунок певних джерел), в активі і пасиві у напрямку їх зменшення (вибуття господарських засобів і зменшення відповідних джерел їх формування). В узагальненому вигляді тип балансових змін можна подати за такою схемою:

Баланс

Тип балансових змінАктивПасивПідсумок балансу
Господарські засобиДжерела формування засобів
Збільшення (+)

Зменшення

(-)

Збільшення (+)

Зменшення

(-)

ІАктивна стаття (+)Активна стаття (-)Не змінюється
IIПасивна стаття (+)Пасивна стаття (-)Не змінюється
ІІІАктивна стаття (+)Пасивна стаття (+)Збільшується (+)
IVАктивна стаття (-)Пасивна стаття (-)Зменшується (-)

3. Підсумки активу і пасиву балансу; змінюються тільки у тому випадку, коли господарська операція стосується одночасно і засобів господарства і джерел o. їх формування, тобто при надходженні засобів або їх вибутті (операції III і IV типів). Операції ж, що зумовлюють тільки перегрупування засобів у активі (І тип) або зміни їх джерелу пасиві балансу (IV тип), на підсумок балансу не впливають.

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції. Ця рівність зумовлена тим, що здійснювані операції викликають або перегрупування залишків у статтях активу чи пасиву або одночасне збільшення (або зменшення) на однакову суму статей активу і пасиву.

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння економічної сутності господарських операцій, правильного відображення їх в Системі рахунків.

Отже, застосування у бухгалтерському обліку балансового узагальнення, при якому кожна господарська операція відображається у постійному порівнянні наявних засобів та їх джерел, забезпечує можливість контролю за правильністю використання засобів.

3. Форма, структура і зміст балансу

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на звітну дату. Метою складання балансу є надання користувачам – юридичним і фізичним особам – повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства характеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і зобов’язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто платоспроможністю.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” баланс визначено як звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги щодо визначення і розкриття змісту його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємства, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. Для банків форма і зміст балансу встановлюються Національним банком України; для бюджетних установ – Державним казначейством України.

Баланс побудовано за принципом “баланс-нетто”: основні засоби і нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за залишковою вартістю; дебіторська заборгованість за товари і послуги – за вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси – за вирахуванням нестачі, уцінок, одержаних при їх придбанні знижок; власний капітал – за фактично внесеною сумою (що знаходиться в обороті підприємства) за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та непокритих збитків.

Як видно з вищенаведеного балансу, залежно від періоду, протягом якого ресурси будуть використані, а зобов’язання-погашені, активи підприємства в балансі показані окремо: необоротні активи й оборотні активи.

Необоротні активи у розділі І балансу відображаються за статтями: “Нематеріальні активи”, “Незавершене будівництво”, “Основні засоби”, “Довгострокові фінансові інвестиції”, “Довгострокова дебіторська заборгованість”, “Інші необоротні активи”.

При цьому, як зазначалось, нематеріальні активи й основні засоби до підсумку балансу включаться за залишковою вартістю.

Оборотні активи у розділі ІІ балансу відображаються за статтями: “Запаси”, “Векселі одержані”, “Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги”, “Дебіторська заборгованість за розрахунками” (з бюджетом, по виданих авансах, нарахованих доходах тощо), “Інша поточна дебіторська заборгованість”, “Поточні фінансові інвестиції”, “Грошові кошти та їх еквіваленти” (в національній та іноземній валюті), “Інші оборотні активи”.

При цьому заборгованість, показана за статтею “Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги”, до підсумку балансу включається за чистою реалізаційною вартістю (яка визначається вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі ІІІ “Витрати майбутніх періодів” активу балансу.

Статті пасиву балансу об’єднані відповідно у п’ять розділів: І “Власний капітал”, II “Забезпечення наступних витрат і платежів”, III “Довгострокові зобов’язання”, IV “Поточні зобов’язання”, V “Доходи майбутніх періодів”.

Власний капітал розділу І пасиву балансу характеризується такими статтями: “Статутний капітал”, “Пайовий капітал”, “Додатковий капітал”, “Резервний капітал”, “Неоплачений капітал”, “Вилучений капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”.

За даними цього розділу балансу визначають величину власного капіталу підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку і вирахуванням з одержаної суми неоплаченого, вилученого капіталу та суми непокритих збитків.

Розділ ІІ “Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу містить інформацію про наявність у підприємства забезпечення для покриття передбачуваних у майбутньому витрат і платежів (на пенсійне забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).

У розділі III “Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу підприємства відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах банків, фінансових зобов’язаннях, відстрочених податкових зобов’язаннях тощо.

Розділ IV “Поточні зобов’язання” пасиву балансу містить статті, на яких відображається заборгованість підприємства по поточних зобов’язаннях, які будуть погашені протягом операційного циклу (тобто проміжку часу від придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від реалізації виробленої з них продукції) і зобов’язання по короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по страхуванню, оплаті праці тощо.

Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства відображають у розділі V “Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу.

Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв’язок між активами підприємства і джерелами їх формування. Аналізуючи ці показники, користувачі одержують інформацію про величину власного капіталу підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність і приймають відповідні ділові рішення.

Коди
ПідприємствоВАТ “Будматеріали” за ЄДРПОУ01
Територія за КОАТУУ
Форма власності колективна за КФВ
Орган державного управління _________________________за СПОДУ
Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума
Адреса ______________________________________________

Баланс

На _____________________200_ р.

Форма № 1 Код ДКУД 1801001

АктивКод рядкаНа кінець звітного періодуНа початок звітного періоду
1234
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість010
Первісна вартість011
Знос012
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
Залишкова вартість030960,01200,0
Первісна вартість0311200,01500,0
Знос032240,0300,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040
Інші фінансові інвестиції04530,0
Довгострокова дебіторська заборгованість050
Відстрочені податкові активи060
Інші необоротні активи070
Всього за розділом І080960,01230,0
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси100300,0324,0
Тварини на вирощуванні і відгодівлі110
Незавершене виробництво120
Готова продукція130
Товари140
Векселі одержані150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
Чиста реалізаційна вартість160204,0234,2
Первісна вартість161255,0292,5
Резерв сумнівних боргів16251,058,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом170
За виданими авансами180
З нарахованих доходів190
Із внутрішніх розрахунків200
Інша поточна дебіторська заборгованість210
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті230120,0210,0
В іноземній валюті240
Інші оборотні активи250
Всього за розділом II260624768
ІІІ. Витрати майбутніх періодів27024,0102,0
Баланс2801608,02100,0
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал3001560,01560,0
Пайовий капітал310
Додатковий вкладений капітал320
Інший додатковий капітал330
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)350346,0450,0
Неоплачений капітал360(420)(-)
Вилучений капітал370
Всього за розділом І3801486,02010,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу400
Інші забезпечення410
Цільове фінансування420
Всього за розділом II430
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання450
Відстрочені податкові зобов’язання460
Інші довгострокові зобов’язання470
Всього за розділом III480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510
Векселі видані520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги530104,060,0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів540
З бюджетом55018,030,0
З позабюджетних платежів560
Зі страхування570
З оплати праці580
З учасниками590
Із внутрішніх розрахунків600
Інші поточні зобов’язання610
Всього за розділом IV620122,090,0
V. Доходи майбутніх періодів630
Баланс6401608,02100,0

* Термін “актив” походить від лат. “activus” – діяльний, дійовий; “passivus” – недіяльний. Історично термін “пасив” застосовувався спочатку тільки до джерел залучених (позикових) коштів. Цим підкреслювалося, шо власник повинен утримуватися від довільного витрачання позикових коштів. Пізніше цей термін було поширено і на інші статті джерел засобів.

* Термін “баланс” походить від двох лат. слів: “bis” – двічі і “lanx” – чаша вагів; звідси bislanx означає рівність, що характеризується рівновагою двох чашок вагів.Зараз ви читаєте: Бухгалтерський баланс 2