Конспект уроку Загальна характеристика культури і літератури доби відродження


Реферат на тему:

“Конспект уроку: Загальна характеристика культури

І літератури доби відродження”

Мета: дати загальну характеристику доби Відродження, її гу­маністичного пафосу, пов’язати з мусульманським Відро­дженням, провести паралелі і дійти висновку про прогре­сивний, найвидатніший період у світовій культурі, який проспівав гімн людині – прекрасному і досконалому ство­рінню.

Обладнання: портрети Дайте Аліг’єрі, Франческо Петрарки, Шекспіра, репродукції “Джоконди” Леонардо да Вінчі, “Сикстинської мадонни” Рафаеля.

ПЛАН УРОКУ:

1. Від мусульманського Ренесансу до європейського.

2. Західне Відродження, або Ренесанс:

А) формування нового світогляду;

Б) географічні та наукові відкриття;

В) нова філософія;

Г) нове відкриття античності;

Г) небачений розквіт мистецтва;

Д) Реформація;

Е) література Відродження.

Конспект уроку

І. Вступне слово вчителя. Бесіда

Доба Відродження, або Ренесансу…

– Знайомий термін?

Минулого року ми з вами познайомилися з цим тер­міном, коли вивчали Східне Відродження, або мусуль­манський Ренесанс. На яку добу припадав “золотий вік” розвитку арабської та ірано-таджицької літератури? (Се­редні віки, IX-XII ст.)

– На що було спрямоване Відродження?

(На розвиток науки, будувалися складні за інженер­ним виконанням споруди, торгівля охоплювала весь циві­лізований світ, ремесла досягли високого рівня майстерності й витонченості. Пожвавлюється інтерес до антично­го світу, його науки, культури, мистецтва, коментуються праці Арістотеля, Платона. Світ знайомиться із працями енциклопедиста Авіценни. Народжується нова персько-таджицька література на фарсі (національна персько-тад­жицька мова).

– Хто засновники цієї поезії? (Гуманісти Сходу Рудакі, Фірдоусі, Омар Хайям.)

Чому гуманісти?

(Вони співали гімн людині, коханню. Це був засіб утвердження гуманістичних ідеалів людської свободи, гідності, доброти.

Тому ця епоха і називається епохою мусульманського Ренесансу.)

– Що ж у цей час відбувається на Заході?

На Заході зароджується і поширюється християнство. Під гаслами християнства зруйновано римську імперію, знищено неоціненні пам’ятки римської культури й мис­тецтва, спалено стародавні рукописи, розбито мармурові статуї та мозаїки. Храми римських богів були перероб­лені для потреб християн або зруйновані.

Католицька церква готує людину для потойбічного життя і зневажає земне існування.

II. Пояснення нового матеріалу

Тільки наприкінці XIV ст. починається Відродження на Заході, або Ренесанс.

1. Формування нового світогляду.

Після хрестових походів XI-XIII ст. на півдні Євро­пи складається новий суспільний стан – бюргерство (вільні повноправні ремісники й купці) – предтеча капі­талістичної цивілізації.

У бюргерському середовищі формується нове розумін­ня життя, в основі якого бажання людини самій розпо­ряджатися своєю долею, прагнення до накопичення гро­шей і до матеріального достатку, ділова завзятість, замилування радощами буття. Думка про потойбічне існу­вання відходить на другий план, а земне життя постає радісним і повнокровним.

2. Для успішної діяльності людина мусила глибше вивчати навколишній світ. І вона його починає вивчати.

Бо Відродження – це доба географічних, астрономічних, наукових відкриттів, про які ви зараз розкажете. Ви готува­ли вдома цей матеріал, знайшли, мабуть, багато цікавого.

3. Нове бюргерство захоплюється всім античним: ціка­вить спадщина філософів, учених, письменників, худож­ників. Новому поколінню імпонує їхня життєва ак­тивність, закоханість у життя, почуття внутрішньої незалежності й гідності. Сама назва “Відродження” озна­чає “відродження античності”.

Віднині для митців Відродження взірцем є канони та критерії античного мистецтва.

4. З’являється ціла плеяда вчених, які розшукують та видають античні рукописи. Ці вчені називаються гуманістами.

Гуманус – людяний, людський (запис на дошці).

Незабаром гуманістами почали називати митців Відро­дження, які прославляли людину та ідеал земного щастя. Людина згідно з цими ідеалами не грішна й низька істо­та, а прекрасне й досконале створіння.

5. Це прекрасне й досконале створіння зображують художники доби Відродження на своїх картинах (повідом­лення групи учнів, які готували вдома доповіді про ху­дожників доби Відродження).

У мистецтві людина постає сповненою почуття власної гідності, гордості, рішучою та впевненою у своїх силах.

“Джоконда” Леонардо да Вінчі – це втілення гармонії, художник висвітлює внутрішній світ людини.

– “Сикстинська мадонна” Рафаеля… Чим чарують ці образи? Які почуття викликають? (Вислуховуються вра­ження учнів.)

Художники звертаються до біблійних тем, адже Ре­формація дала людині змогу самостійно читати Біблію, її було перекладено національними мовами. Нова протес­тантська церква, яку було створено в Англії та Німеч­чині, говорила, що людина має право на щастя не лише “на тім світі”, а й тут, на землі. Людина має право спілку­ватися безпосередньо з Богом, сама, не тільки через церк­ву. Єдиним джерелом віри є Біблія, а не її тлумачення богословами. Людина має моральну відповідальність не лише перед Богом, а й перед іншими людьми.

6. Зароджується національна література, з’являються нові жанри. Письменники, поети вдивляються у склад­ний духовний світ людини, зображують земну людину, її вади, прекрасне в ній, висміюють недоліки.

-Кого ж із поетів ми можемо назвати першим гума­ністом? Хто пов’язав добу Середньовіччя з добою Відро­дження? (Дайте Аліг’єрі.)

-Хто ще з поетів, письменників доби Відродження вам відомий? (Шекспір, Сервантес, Рабле.)

У ході бесіди складається така схема:

Мусульманський Ренесанс Європейський Ренесанс

Наука наука

Торгівля торгівля

Античність античність

Мова національності мова національності

Література (розквіт поезії) мистецтво (розквіт)

Рудакі література:

Фірдоусі Данте Аліг’єрі – поема

Омар Хайям Франсуа Рабле – сатира

Вільям Шекспір – трагедія

Мігель де Сервантес – паро­дія

На лицарські романи

Джованні Боккаччо –

Новела Франческо Петрарка – сонет

Гімн коханню і людині

III. Висновки. Підсумкові питання

Ми познайомилися з розквітом культури та літерату­ри періоду Відродження.

– Що нового, цікавого ви дізналися на цьому уроці? На які століття припадає розквіт культури Відродження на Заході? Які нові риси почали домінувати в добу Відродження?

-Що ж дала епоха Відродження людству? (Людина – це земне досконале створіння,)

Місце монологу Клавдія, за правилами сцени.)

Виразне прочитання монологу Клавдія.

– Яким ми бачимо Клавдія під час зізнання? Що відчу­ ває Гамлет?

– Чому принц відмовляється від задуму нанести удар Клавдію?

Коментар монологу Гамлета “Тепер звершити б все”.

(Мета Гамлета – відправити короля до пекла, але мо­литва Клавдія – це шлях до спасіння, до раю; тому душа його не отримає заслуженої справедливої кари.)

– Які події завершують 3-ю дію п’єси? (Зізнання Гамлета про удаване божевілля; смерть Полонія; намагання Гамлета розповісти про справи Клавдія; поява Привида.)

Чому Привид утручається в розмову сина з матір’ю? (Гамлет не дотримав слова у своїй помсті обійти ко­ролеву.)

ПІ. Узагальнення

ІУ. Домашнє завдання: прочитати 4 дію п’єси. Дати відповіді на питання:

-Що так вразило Гамлета у вчинкові Фортинбраса?

– Яким ми бачимо Лаерта в його бунті?

Завдання: співставте долю Лаерта й Датського принца. Запишіть афоризми за п’єсою.Зараз ви читаєте: Конспект уроку Загальна характеристика культури і літератури доби відродження