Основні теги заголовків документу Опис основних тегів заголовків документу розмір заголовків


Лабораторна робота №3

Тема : Стилі заголовків

Мета : Опанувати основні стилі заголовків, що використовуються в HTML-документах.

Теоретичні відомості.

Функції заголовків

Рубрикація – це система заголовків видання й позначуваних ними підрозділів (рубрик), яка виражає логічний чи інший зв’язок і супідрядність частин тексту.

Завдяки різноманітним видавничо-оформлюючим прийомам (різному розміщенню заголовків відносно тексту) і художньо-поліграфічним засобам (написанню і розміру шрифту) читач бачить, який заголовок головний, а який підпорядкований, а також які заголовки і підрозділи однакові за рівнем. Це допомагає читачеві вільно орієн­туватись в структурі видання і сприймати значення кожного заголовка. Заголовки організовують, спрямовують і полегшують читання, посилюють довідкову функцію публікації.

Рубрикація – це така система заголовків, у якій заголовки різної значущості посідають різні щаблі (від вищого через проміжні до нижчого). Термін “щабель” умовно позначає значущість заголовка: на першому, верхньому, щаблі стоять заголовки найвищої значущості, на другому, наступному – заголовки, значущість яких менша за значущість заголовків першого щабля на один крок і так далі.

Заголовки характеризуються такими ознаками:

1. Міра змістовності, склад і форма заголовка.

2. Місце заголовка на сторінці відносно основного тексту.

3. Взаємодія заголовка з текстом.

4. Характер частини тексту, позначеної заголовком. Мова HTMLвикористовує шість стилів заголовків для

Виділення тексту. Стилі нумеруються від 1 до 6, причому розмір шрифту заголовка першого стилю є найбільшим. Стандарт мови HTMLнараховує 11 атрибутів тега заголовка, але не всі вони реалізовані у більшості програм-броузерів. Розглянемо тільки атрибут ALIGN, який дозволяє вирівнювати текст за правою, лівоюмежею або по центру. За замовчуванням текст вирівнюється за лівою межею. Даний атрибут застосовується також до графіки і таблиць, Значення атрибута ALIGNтакі ж, як і для тегу розбиття тексту на абзаци <р>

Основні стилі заголовків

<Нп>_</Нп>, де п – номер стилю від 1 до 6 -‘виділяє текст різними стилями.

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML> <HEAD>

<ТITLЕ>Сторінка титульна<TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 ALIGN=CENTER>Українська минувшина</H1>

<Н2 ALIGN-CENTER>Етнографічний довідник </Н2>

<НЗ ALlGN=RIGHT>Tрадиційне житло</НЗ>

<Н4> Народні звичаї</Н4>

<Н5 ALIGN=RIGHT>Українська кухня</Н5>

<Н6>Національне вбрання</Н6>

</BODY>

</HTML>Зараз ви читаєте: Основні теги заголовків документу Опис основних тегів заголовків документу розмір заголовків