Основні види банківських операцій


Контрольна робота

З предмету “Банківські операції”

Завдання 1 Тести: Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку

1. Порядок відрахувань у резервний фонд комерційного банку та його використання встановлюються:

А) загальними зборами акціонерів банку;

Б) зборами не менше 40 % акціонерів банку;

В) зборами не менше 51 % акціонерів банку;

Г) зборами не менше 70 % акціонерів банку.

2. Резервний фонд повинні формувати всі комерційні банки в розмірі:

А) 10 % від суми отриманого прибутку;

Б) 8 % від суми отриманого прибутку;

В) 5 % від суми отриманого прибутку;

Г) 2 % від суми отриманого прибутку.

3. Порядок формування та нормативи відрахувань до резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку встановлюється:

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) Верховною Радою;

В) Національним банком України;

Г) немає правильної відповіді.

4. Комерційні банки формують резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. Порядок формування та використання такого резерву регламентується:

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) Верховною Радою;

В) Національним банком України;

Г) немає правильної відповіді.

5. Комерційні банки формують резерв для покриття можливих збиткiв, що можуть бути завдані в результаті його:

А) операційної діяльності;

Б) кредитної діяльності;

В) відповіді а і б;

Г) немає правильної відповіді.

6. Комерцiйні банки зобов’язані створювати резерви для вiдшкодування можливих втрат:

А) за основним боргом (без процентiв та комiсiй);

Б) за всiма видами наданих кредитів у національній та iноземнiй валютах;

В) за наданні депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), надані гарантіії та поручительства;

Г) всі відповіді вірні.

7. Не створюється резерву для покриття можливих збиткiв:

А) за бюджетними кредитами;

Б) за кредитами між установами в системі одного комерційного банку;

В) за депозитами між установами в системі одного комерційного банку;

Г) всі відповіді вірні.

8. Комерцiйний банк здiйснює оцiнку фiнансового стану позичальника і перспективи повернення кредитів та депозитів перед наданням йому кредиту чи депозиту, а в подальшому –

А) щотижнево;

Б) щомісячно;

В) щоквартально;

Г) щорічно.

9. Для здiйснення оцiнки фiнансового стану позичальника – юридичної особи комерцiйний банк має враховувати такі економічні показники його дiяльностi:

А) обсяг реалiзацiї; прибутки та збитки;

Б) рентабельнiсть; лiквiднiсть; собівартість продукції.

В) грошовi потоки (рух коштiв на рахунках позичальника); склад та динамiка дебiторсько-кредиторської заборгованостi;

Г) всі відповіді вірні.

10. Комерційний банк використовує для оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи такі коефіцієнти:

А) коефіцієнти загальної ліквідності, абсолютної (термінової) ліквідності;

Б) коефіцієнт автономності;

В) коефіцієнт маневреності власних коштів;

Г) всі відповіді вірні.

Відповіді: 1 – а); 2 – в); 3 – в); 4 – в); 5 – в); 6 – г); 7 – г); 8 – в); 9 – г); 10 – г)

Завдання 2 Тести: Операції банків з іноземною валютою

1. Валюта, в якій встановлюється ціна контракту – це

А) валюта ціни;

Б) валюта платежу;

В) валюта розрахунку;

Г) немає вірної відповіді

2. Валюта, в якій здійснюється платіж – це

А) валюта ціни;

Б) валюта платежу;

В) валюта розрахунку;

Г) немає вірної відповіді

3. Пряме котирування – це

А) визначення кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної валюти;

Б) визначення кількості національної валюти за одиницю іноземної);

В) співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої валюти;

Г) встановлення валютних курсів

4. Непряме котирування – це

А) визначення кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної валюти;

Б) визначення кількості національної валюти за одиницю іноземної);

В) співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої валюти;

Г) встановлення валютних курсів

5. Інкасо – це

А) співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої валюти;

Б) операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (зарубіжний) банк для виконання його грошових зобов’язань;

В) банківська операція по стягненню грошових коштів з платника на користь одержувача на підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних документів;

Г) немає вірної відповіді.

6. Існує два види інкасо:

А) фінансове і комерційне;

Б) чисте і документарне;

В) проти платежу і проти акцепту;

Г) немає вірної відповіді.

7. Інкасо означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій з документами з метою:

А) одержання акцепту або платежу залежно від угоди;

Б) видачі комерційних документів проти акцепту або проти платежу;

В) видачі документів на інших умовах;

Г) всі відповіді вірні.

8. Залежно від ступеня забезпечення платежу для продавця документарні акредитиви поділяються на:

А) безвідзивні, відзивні;

Б) непідтверджені, підтверджені;

В) відповіді а і б

Г) немає вірної відповіді.

9. Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контракті, але не пізніше:

А)14 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

Б)30 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

В)60 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

Г)90 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

10. Відзивний акредитив –

А) дозволяє іноземному покупцеві, навіть після відвантаження товарів, змінити чи відмінити цей акредитив без попереднього повідомлення експортера;

Б) може бути змінений чи відмінений тільки після отримання згоди всіх сторін цього акредитива;

В) це зобов’язання двох банків (один з яких, як правило, знаходиться в країні експортера, а інший – у країні покупця);

Г) означає, що банк експортера обмежується тільки повідомленням експортера про відкриття акредитива і платить тільки в тому випадку, якщо банк імпортера перерахує йому відповідну суму.

Завдання 3 Тести:Інвестиційні банківські операції

1. Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за напрямами:

А) за допомогою механізмів фондового ринку;

Б) за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування;

В) за допомогою механізму довгострокового кредитування;

Г) відповіді а) і б)

Д) немає правильної відповіді

2. Головною метою якого інвестиційного банківського портфелю є вкладення коштів в цінні напери новостворених компаній, вартість яких на момент придбання є недооціненою?

А) портфель ризикованого капіталу;

Б) портфель росту;

В) портфель доходу;

Г) збалансований портфель.

3. Оберіть негативні сторони участі комерційних банків в інвестиційному процесі із нижченаведених:

А) сприяння конкуренції між учасниками фондового ринку;

Б) збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх розміщення при емісії цінних паперів;

В) диверсифікує активів банку через вкладення коштів у цінні папери.

Г) відповіді а) – в).

4. Чи вірне визначення: Інвестиції – це витрати на виробництво та нагромадження запасів виробництва, або ж сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства.

А) так;

Б) ні.

5. Згідно з законодавством інвестиції поділяються на:

А) капітальні і фінансові;

Б) прямі і портфельні;

В) інвестиції під реінвестиції, капітальні і фінансові;

Г) правильної відповіді немає.

6. Сукупний ризик в інвестиційній діяльності складається з…

А) постійного і змінного;

Б) внутрішнього і зовнішнього;

В) фінансового і організаційного;

Г) систематичного і несистематичного.

7. Причини виникнення несистематичного ризику в інвестиційній діяльності банку необхідно шукати в…

А) нестабільності зовнішнього середовища;

Б) ризикованих видах вкладень;

В) форс-мажорних обставинах;

Г) непродуманих діях емітента.

8. Позикові й інвестиційні операції, котрі дозволяють кредитним установам з обороту своїх ресурсів отримувати прибуток мають назву:

А) інвестиційної діяльності;

Б) валютної діяльності;

В) фондової діяльності;

Г) кредитної діяльності.

9. Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватись за допомогою:

А) механізмів фондового ринку допомогою механізму середнього та

Довгострокового кредитування;

Б) операцій РЕПО;

В) операцій на відкритому ринку;

Г) резервної норми.

10. В які підприємства не можуть здійснювати інвестиції банки?

А) акціонерні товариства;

Б) спільні товариства;

В) державні підприємства;

Г) підприємства з повною відповідальністю.

11. Інвестиція, яку може здійснити банк у будь – яку юридичну особу не повинна перевищувати…

А) 3% від регулятивного капіталу;

Б) 5% від регулятивного капіталу;

В) 10% від регулятивного капіталу; (насьогодні 15%)

Г) 8% від регулятивного капіталу.

12. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати…

А) 60% від розміру капіталу;

Б) 50% від розміру капіталу;

В) 65% від розміру капіталу;

Г) 40% від розміру капіталу.

13. Одні з основних видів інвестицій – це:

А) поточні;

Б) капітальні інвестиції;

В) іноземні;

Г) всі відповіді вірні.

14. Об’єктами банківського інвестиційного кредитування виступають:

А) будівництво, розширення, реконструкція, модернізація діючих

Промислових підприємств, сільського господарства, сфери обігу тощо;

Б) придбання машин, устаткування, будівель, землі;

В) науково-технічні розробки, що мають фундаментальний характер;

Г) всі відповіді вірні.

15. Прямі банківські інвестиції можна класифікувати на:

А) інвестиції у власну діяльність та інвестиції в інші види діяльності;

Б) інвестиції короткострокові, середньострокові та довгострокові;

В) інвестиції цільові та нецільові;

Г) немає вірної відповіді.

Відповіді: 1- г); 2 – б); 3 – г); 4 – а); 5 – в); 6 – г); 7 – б); 8 – а),б),в); 9 – а),в); 10 – г); 11 – в); 12 – а); 13 – а); 14 – а),в); 15 – а).Зараз ви читаєте: Основні види банківських операцій