Платіжні системи


Тема. Платіжні системи.

Послідовність здійснення операцій за допомогою пластикових смарт-карток

Учасники системи розрахунків :

* банк-емітент карток;

* обслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади торгівлі і сфери послуг);

* розрахунковий банк;

* процесинговий (і) центр (и);

* клієнт (фізичні особи, власники карток);

* місця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг, банкомати тощо).

Форми безготівкових розрахунків:

– платіжними дорученнями;

– платіжними вимогами-дорученнями;

– чеками;

– акредитивами;

– векселями;

– платіжними вимогами;

– інкасовими дорученнями(розпорядженнями).

– розрахунки в системi електронних платежiв “клiєнт-банк”

Платiжне доручення – це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платiжна вимога-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

– верхня – вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

– нижня – доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку “сума до оплати літерами”.

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Акредитив – це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

– виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;

– надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

А) покритий – акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому рахунку в банку-емітентi або виконуючому банку;

Б) непокритий – акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком-емiтентом за рахунок банкiвського кредиту.

В)відзивний акредитив – акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

Г)безвідзивний акредитив – акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України.

Вексель ¾ цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов¢язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векследержателю). Вексель буває простий і переказний.

Оборот переказного векселя

Операція 1. Фірма “Б” ¾ трасант відправляє фірмі “А” ¾ трасту разом з товаром і пред¢явлений на неї вексель – тратту.

Операція 2. Фірма “А” акцептує (підписує) вексель – дає згоду на його оплату. Потім фірма “А” ¾ трасат пересилає акцептований вексель фірмі “Б” ¾ трасанту.

Операція 3. Фірма “Б” ¾ трасант переакзує вексель фірмі “В” ¾ ремітенту. Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми “Б” перед своїм кредитором ¾ фірмою “В”.

Операція 4.1. Фірма “В” – може пред¢являти вексель у визначений строк до оплати.

Операція 4.2. Фірма “В” – може використовувати вексель для погашення грошових зобов¢язань фірмі “Г”. На зворотній стороні векселя робиться заява (індосамент) про передачу прав за векселем до фірми “Г”.

Операція 4.3. Фірма “В” – може продати його до наступлення строку платежу банку, тобто врахувати вексель(дисконт).

Операція 5. Власник векселя ¾ фірма “Г” повинна пред¢являє переказний вексель до платежу.

акцепт (2)

трата (1)

вексель вексель вексель

до оплати до оплати (4.1) (3)

(5)

індосамент дисконт

(4.2) (4.3)

Індосамент – це передаточний напис на зворотній стороні векселя або на приєднаному до нього аркуші паперу (аллонж) про передачу на нього прав.

Акцепт ¾ прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами “акцептований” або “прийнятий до платежу”, із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта).

Інкасування векселів – взяття банком на себе зобов¢язання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити пред¢явлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.

Аваль ¾ гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобов¢язана за векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно.

Протест векселів ¾ це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобов¢язання за векселем.

Кореспондентські відносини – договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.

Електронний розрахунковий документ – банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

Банки-кореспонденти – це комерцiйнi банки, якi встановили мiж собою кореспондентськi вiдносини.

Pахунки банків-кореспондентів:

– “Лоро”- рахунок, вiдкритий комерцiйним банком банку-кореспонденту.

– “Ностро”- рахунок даного комерцiйного банку в банку-кореспондентi.Зараз ви читаєте: Платіжні системи