Поняття про референдум Види референдума


План

1. Поняття про референдум.

2. Види референдума.

Поняття про референдум і його види

У здійсненні безпосереднього народовладдя важливе значення має інститут референдуму. Референдум – це голосування всього на­селення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших пи­тань державного і суспільного життя. Референдум, як і вибори, здійснюється шляхом голосування, але виокремлюється предметом. Вибори проводяться для визначення особи, яка достойна обіймати пев­ну виборну посаду. Завдання референдуму полягає у вирішенні важ­ливих питань, не пов’язаних із наданням юридичної сили мандатам пев­них осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах держави тощо. Залежно від тих чи інших ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють референдуми імперативний і консультативний, кон­ституційний і законодавчий, обов’язковий і факультативний.

Імперативний і консультативний референдуми різняться за юри­дичними наслідками. Рішення, винесене імперативним референду­мом, має загальнообов’язкове значення і не потребує жодного затвер­дження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 р., під час якого визначалося, бути чи ні Україні незалежною державою. Ре­зультати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення полягає у з’ясуванні думки виборців щодо певного питання.

Конституційним називається референдум, унаслідок якого змінюється, приймається або відхиляється конституція. Якщо ж ці пи­тання вирішуються стосовно звичайного закону, то референдум на­зивається законодавчим.

Обов’язковим вважається референдум, проведення якого є обо­в’язковим для вирішення визначених Конституцією проблем. Відповід­но до ст. 73 Конституції України обов’язковим є всеукраїнський рефе­рендум з вирішення питань щодо зміни території України.

Факультативним називається референдум, коли ініціатива його проведення з того чи іншого питання залежить від законодавчого органу або волевиявлення уряду. Законом не визначено, в яких випад­ках і з яких питань може бути проведений факультативний референ­дум.

Згідно із Законом України “Про всеукраїнський та місцеві рефе­рендуми” від 3 липня 1991 р. розрізняють всеукраїнські референдуми, референдуми Автономної Республіки Крим та місцеві (у межах адмі­ністративно-територіальних одиниць). Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою України або Президентом Ук­раїни. Так, Верховна Рада України уповноважена призначати всеукра­їнський референдум щодо вирішення питань про зміну території дер­жави. Президент України має право призначати референдум щодо законопроектів про внесення змін до розд. І-ІІІ Конституції, а також проголошує референдум з народної ініціативи.

Всеукраїнський референдум призначається Президентом з ініціати­ви народу за умови, що цього вимагають щонайменше 3 млн. грома­дян України, які мають право голосу. Крім того, для виконання цієї ви­моги необхідно зібрати не менш як у двох третинах областей України (у кожній з них) щонайменше по 100 тис. підписів. Слід також зверну­ти увагу на те, що в Україні не допускається проведення референдумів для затвердження законопроектів, що стосуються податків, бюджету та амністії.

План

3. Вибори президента України.

4. Повноваження Президента.

У ст. 102 Конституції України Президент України визначається як глава держави, який діє від її імені. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.

Питання про вибори Президента України, його статус та повнова­ження визначаються чинним законодавством.

Президент України обирається громадянами України, які досягли 18 років, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років. Законом передбачені певні вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду Президента Ук­раїни: ним може бути обраний громадянин України, не молодший трид­цяти п’яти років, який має право голосу і не обмежений у виборчих правах, проживає на території України протягом останніх перед днем виборів 10 років і володіє державною (українською) мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може мати інший представницький мандат, обіймати посади у громадських чи державних органах і організаціях, займатися підприємницькою діяльністю. Президент України користуєть­ся правом недоторканності, і в разі посягання на його честь і гідність винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Згідно з чинним законодавством Президент України має широке коло повноважень:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачер­говими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, керує зовніш­ньоекономічною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв Украї­ни в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає довірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо внесення змін у Конституцію України згідно зі ст. 156 Конституції України; проголо­шує всеукраїнський референдум з народної ініціативи;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією України;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протя­гом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

9) за згодою Верховної Ради України призначає і припиняє повно­важення Прем’єр-міністра України, а також приймає рішення про його відставку;

10) створює за поданням Прем’єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адмініст­рацій і припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11) за згодою Верховної Ради України призначає на посаду та звільняє з посади Генерального прокурора України;

12) призначає половину складу Національного банку України;

13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету теле­бачення і радіомовлення України;

15) за поданням Прем’єр-міністра України створює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, дію­чи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України; при­значає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил Ук­раїни в разі збройної агресії проти України;

20) відповідно до закону приймає рішення про загальну або част­кову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалеж­ності України;

21) у разі потреби приймає рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі потреби окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;

23) утворює суди у визначеному законом порядку;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює прези­дентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) для здійснення своїх повноважень у межах коштів, передбаче­них у Державному бюджеті України, створює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із подальшим поверненням їх до Верховної Ради України на повторний розгляд;

31) здійснює визначені Конституцією України інші повноваження.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконан­ня на території України.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, але Конституцією України перед­бачаються підстави дострокового припинення повноважень Президен­та України в разі його відставки, неможливості виконувати свої повно­важення за станом здоров’я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.Зараз ви читаєте: Поняття про референдум Види референдума