Використання шаблонів у документів Опис створення та використання шаблонів до документу


Мета: Навчитися користуватися стилями та ша­блонами у документах.

Хід роботи

Стилі – це набір команд форматування символів, абзаців або струк­турних рівнів документа. За замовчуванням активний шаблон документуNormal. dot, який вміщує набір символів, що відображені в кожному но­вому документі. Щоб переглянути параметри стилів, то потрібно відкрити низхідний список Стиль, у якому є назва стилю, його шрифт, розмір, на­креслення та тип вивітрювання. Якщо виокремити ділянку тексту, напри­клад, заголовок, і активізувати стиль Заголовок 1, то цей фрагмент тексту змінить вигляд, згідно з налаштуванням стилю.

Зазначимо, що вигляд фрагменту тексту можна задавати без викори­с­тання стилів, однак, створюючи великі за обсягом документи, офор­млення яких може змінюватися, а також для форматування змісту докумен­та, пе­реліку ілюстрації та покажчика доцільно використовувати стилі. Користу­вач самостійно може змінювати параметри стилів залежно від потреб за допомогою команди Формат > Стиль,

У діалоговому вікні якої в полі Стиль є пере­лік усіх стилів шаблону Normal. dot чи шаблону документу, який опрацьовують (вибір у полі Спи­сок ). Усі налаштування відображені у вікнах попе­реднього перегляду Аб­зац та Знаки. У полі Опи­сание описані всі параметри шрифту та абзацу виб­раного стилю.

Для зміни параметрів потрібно натиснути кно­пку Изменить. У діало­говому вікніСоздание Стиля висвітлюється ім’я стилю, яке доцільно за­мінити. Натиснувши на кнопку Формат, вибирають параметр який по­трібно замінити (шрифт, абзац тощо). Якщо натиснути на кнопку Кла­виша, то можна для стилю призначити комбінацію клавіш.

Зазначимо, що для ефективного опрацювання тексту доцільно засто­совувати такі стилі:

~Обычный – для головного тексту документа;

~Заголовок 1 – для загального заголовку до­ку­менту;

~Заголовок 2- для заголовків розділів;

~Заголовок 3 – для заголовків параграфів;

~Название – для підписів до малюнків;

Кнопкою Организатор викликають на екран діалогове вікно Органи­затор, за допомогою якого можна застосувати набір стилів одного файлу в іншому.

У лівому вікні (Из [ назва відкритого файлу]) вибирають потрібні стилі (якщо натиснути клавішу Shift, то можна виокремити діапазон, якщо Ctrl – то одночасно декілька стилів), які можна:

~Копіювати

~Вилучати

~Перейменувати

У правому вікні То Normal. dot є перелік стилів шаблону іншого документа. За замовчуванням діє шаблон Normal. dot, однак вибрані стиліможна задати до будь-якого файлу. Для цього нанискують на ПКМ Закрыть файл, яка змінює свою назву на Открыть файл. Після натискування на кнопку Открыть файл зявиться діалогове вікно Открыть, де визначають файл, змінюватимуться вміст символів.

Після налаштування усіх стилів виокремлюють текстовий фрагмент і надають йому належний стиль.

Використання шаблонів у документі.

Для того, щоб при створенні документа не повторювати кожного разу й ті ж дії по створюванню і змінюванню стилів, параметрів сторінки, колонти­тулів і т. д., можна скористатися шаблонами документів. Оскільки шаблон є також документ, але лише з розширенням dot, то для його створення ви­користовуються ті ж процедури що й до створення простого документа. Тому у пункті Файл вибрати команду Создать. При цьому відкриється стандартне вікно по створенню документа, в нижній чистині якого слід вибрати опцію Template (шаблон). Після цього потрібно натиснути кнопку OK (можна також вибирати шаблон на базі якого користувач буде створю­вати свій). В результаті чого відкриється чистий бланк листа в якому слід вказати усі необхідні параметри, що повинні увійти в даний шаблон. При цьому можна створювати нові і змінювати уже існуючі стилі, макроси, призначення комбінацій клавіш, команд меню, кнопки панелей інструмен­тів, встановлювати необхідні параметри сторінки, колонтитули і т. д. Все це зекономить в майбутньому час на створення документа.

Створивши всі необхідні елементи шаблону документа, потрібно за­писати його на диск. Для цього в пункті меню Файл вибрати команду Со­хранить або вибрати однойменну піктограму. При цьому відкриється ві­кноСохранить как, де потрібно вказати назву шаблону. Записавши шаб­лон на диск потрібно обов’язково закрити його вікно.

Після створення шаблону у вікні Создать з’явиться його назва. Тепер в будь-який момент при створенні нового документа можна скористатися цим шаблоном.

Для того, щоб змінити параметри уже існуючого шаблон, потрібно його відкрити як звичайний документ.

Висновок: Отжена цій лабораторній роботі ми навчилися користу­ватися шаблонами та стилями у документах.Зараз ви читаєте: Використання шаблонів у документів Опис створення та використання шаблонів до документу