Загальнi вiдомостi про Бейсiк


Реферат на тему:

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Формат програмного рядка БЕЙСIКА

Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов’язкова.

Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які відокремлюються один від одного символом “: “. Загальна довжина програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.

Константи БЕЙСIКА

В Бейсік – програмi можуть використовуватися константи числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті програми.

Константи поділяються на числові та символьні (рядкові ).

Символьна константа це послідовність знаків, довжиною не більше ніж 255 , яка береться в лапки (“).

Числові константи поділяються на цілі та дійсні.

Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та шістнадцятирічній формах; дійсні константи в десятковій та експоненціальній формах.

Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від 32768 до +32767 .

Цiла константа в восьмирічній формі це послідовність восьмирічних цифр (0,1,…,7 ), перед якою стоїть префікс &;O або просто &; .

Цiла константа в шістнадцятирічній формі це послідовність шістнадцятирічних цифр (0,1,…,9,A, B,C, D,E, F ), якій передує префікс &;H.

Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною та подвійною точністю.

Змінні БЕЙСIКА

Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові ). Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній значення рядка знаків довжиною від 0 до 255 символів.

Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть використовуватися як імена змінних.

Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також точність числової змінної.

Iм’я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $ .

В імені числової змінної останній символ визначає:

%

Ціла змінна

!

Змінна звичайної точності

#

Змінна подвійної точності

Масиви БЕЙСIКА

Поpяд з константами та змінними в програмах можуть використовуватися масиви. Перед використанням масиву в програмі оголошується ім’я, тип та кількість елементів масиву. Для цього використовується оператор розмірності масиву DIM.

Якщо в програмі звертатися до елементу одновимірного масиву раніше, ніж цей масив буде визначено, то розуміється, що такий масив створений в пам’яті i включає 11 елементів (від нульового до десятого). Звеpнення до елементів двовимірного масиву перед його визначенням неможливо!

Арифметичні операції

Для виконання арифметичних операцій в Бейсік – програмi використовуються наступні оператори:

+

Додавання

Віднімання, зміна знаку

Множення

/

Ділення з плаваючою крапкою

\

Цiлочисельне ділення

^

Піднесення до степеню

MOD

Залишок від ділення

Операцiї відношення

В операціях відношення порівнюються два значення, які можуть бути обидва числовими або обидва символьними. В результаті отримуємо одне із значень: “так ” (1 ) або “ні ” (0 ), які можуть використовуватися для управління ходом виконання програми (дивись оператор IF ).

Викоpистовуються наступні операції відношення:

=

Дорівнює

<> або ><

Не дорівнює

<

Менше

>

Більше

<= або =<

Не більше

>= або =>

Не менше

Логічні операції

В логічних операціях виконуються побiтовi дії над операндами, попередньо перетворені в цілі (якщо це необхідно). Значення операндiв завжди знаходяться в межах від 32678 до +32767 . Кожний операнд розглядається як послідовність шістнадцяти біт, над якими виконуються дії з допомогою наступних операторів:

NOT

Заперечення (логічне доповнення )

AND

I (кон’юнкція )

OR

Або (диз’юнкція )

XOR

Виключаюче або

EQV

Еквівалентність

IMP

Iмплiкацiя

Символьні вирази

Поняття “символьний вираз ” означає окремі символьні константи та змінні, а також їх комбінації з використанням оператора зчеплення. Для оператора зчеплення використовується символ + . В результаті операції зчеплення виконується об’єднання (зчеплення) символьних значень двох змінних або змінної та символьної константи.Зараз ви читаєте: Загальнi вiдомостi про Бейсiк